Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Skladno s programom doktorskega študija Bioznanosti mora študent do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija prijaviti temo svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom komisije za oceno primernosti teme. Namesto predstavitve teme lahko uveljavi ustrezno znanstveno objavo s področja teme doktorske disertacije. Z uspešno predstavitvijo teme ali znanstveno objavo študent dobi 5 KT, ki štejejo v kvoto kreditnih točk, ki jih mora pridobiti za napredovanje v 3. letnik študija.

Programski svet Bioznanosti je sprejel priporočilo, da naj študenti, vpisani v 2. letnik Bioznanosti v študijskem letu 2017/18, oddajo Vlogo za prijavo teme doktorske disertacije do konca meseca januarja 2018. 
 
Termini predstavitev tem doktorskih disertacij posameznih študentov bodo objavljeni v spodnji tabeli. Predstavitev se lahko udeležijo vsi študenti, ki jih tematika disertacije zanima.

Do oddaje svoje vloge za odobritev teme in naslova doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh tem doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge priloži obrazec, s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah tem. Pogoj velja za študente, ki so se prvič vpisali v 1. letnik v študijskem letu 2017/18.

 

Priimek in ime doktoranda    

Znanstveno področje           
Naslov doktorske disertacije                                                                                                    Kraj in čas predstavitev teme disertacije                
Jagodič Anamarija
agronomija

Multitrofične interakcije med rastlinami, talnimi škodljivimi
žuželkami in entomopatogenimi ogorčicami

torek, 17. april 2018 ob 13.00 uri v pred. A2
na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, LJ
Gluhar Simon agronomija

Okoljska tveganja po remediaciji s Pb in drugimi potencialno toksičnimi elementi onesnaženih tal s kelatnim ligandom

sreda, 6. junij 2018 ob 16.00 uri v pred. A2
na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, LJ

Šimunović Katarina

agroživilska mikrobiologija

Študij medceličnih interakcij bakterije Campylobacter jejuni za njeno obvladovanje v okolju

ponedeljek, 18. junij 2018 ob 10.30 uri v sejni sobi dekanata BF, Jamnikarjeva 101, LJ
Sladek Petra biologija

Rod lukov (Allium) v Sloveniji: horologija, kariologija in

taksonomija

sreda, 25. april 2018 ob 16.00 uri v pred. B3 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, LJ
Grašič Mateja biologija

Vpliv razpoložljivosti vode, UV sevanja in elementne sestave
tal na vsebnost silicija ter nekatere druge funkcionalne
poteze listov izbranih trav

petek, 8. junij 2018 ob 10.00 uri v pred. B3 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, LJ
Gredar Tajda biologija

Razvoj nedestruktivnih pristopov za prepoznavo spola močerila (Proteus anguinus, Urodela, Amphibia)

torek, 19. junij 2018 ob 10.00 uri v pred. B3 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, LJ
Kermavnar Janez biologija

Vplivi gospodarjenja na funkcionalne odzive gozdne vegetacije in ekološke razmere v dinarskih jelovo–bukovih gozdovih

ponedeljek, 18. junij 2018 ob 16.00 uri, v pred. G4 na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, Večna pot 83, LJ

Kuralt Žan biologija

Vpliv strukture gozda na združbo in prehranski splet talnih nevretenčarjev

termin predstavitve bo znan naknadno
Sladič Gordan biotehnologija

Biosinteza lipstatinu-podobnih lipaznih inhibitorjev

termin predstavitve bo znan naknadno
Vidmar Beti biotehnologija

Mikrobna razgradnja keratina v termofilnem metanogenem bioreaktorju

termin predstavitve bo znan naknadno
Šubic Barbara krajinska arhitektura

Raba in potencial kamene volne v sodobni krajinski tvornosti

torek, 17. april 2018 ob 13.00 uri v pred. A2
na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, LJ
Habjan Primož les in biokompoziti

Lastnosti lesa, staranega z železovimi ioni

četrtek, 19. april ob 11.30 uri v pred. L2
na Odd. za lesarstvo BF, Rožna dolina,
Cesta VIII/34, LJ

Javornik Jernej les in biokompoziti

Vzroki in posledice prehranjevanja rjavega medveda (Ursus arctos) s hrano človeškega izvora v antropogeni krajini

petek, 31. avgust 2018 ob 11.00 uri, v sejni sobi na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire BF, Večna pot 83, LJ
Žigon Jure les in biokompoziti

Obdelava površin lesa s PE-DBD plazmo

torek, 8. maj ob 10.00 uri v predavalnici L3
na Odd. za lesarstvo BF, Rožna dolina,
Cesta VIII/34, LJ
Erklavec Urška prehrana

Razpoložljivost in uporaba z mikrohranili obogatenih živil in prehranskih dopolnil pri odraslih prebivalcih Slovenije

torek, 3. julij 2018 ob 14.30 uri v sejni sobi dekanata BF, Jamnikarjeva 101, LJ
Ferjančič Blaž prehrana

Aplikacija metode AOAC 2011.25 za določanje prehranske
vlaknine in vpliv na oceno vnosa z živili

petek, 11. maj 2018 ob 11.00 uri v sejni sobi oddelka za živilstvo BF, Jamnikarjeva 101, LJ
Poredoš Tomaž prehrana

Vpliv dolgotrajne alergije na hrano na prehransko stanje otrok

sreda, 23. maj 2018 ob 16.00 uri na Pediatrični kliniki, Bohoričeva 20, Ljubljana, predavalnica: Seminar I

Rejec Boštjan prehrana

Ugotavljanje primernosti prehrane z določanjem koncentracije
natrija in kalija v urinu in vpliv na krvni tlak pri stanovalcih domov upokojencev na Goriškem

petek, 15. junij 2018 ob 16.00 uri, v sejni sobi oddelka za živilstvo BF, Jamnikarjeva 101, LJ
Zupanič Nina prehrana

Sladkor v živilih in prehrani otrok v Sloveniji

ponedeljek, 4. junij 2018 ob 8.00 uri v sejni sobi oddelka za živilstvo BF, Jamnikarjeva 101, LJ

Obšteter Jana znanost o živalih

Učinkovita uporaba genomskih informacij v majhnih rejskih
programih za govedo

ponedeljek, 30. aprila 2018 ob 10.00 uri v zbornici na Odd. za zootehniko BF, Groblje 3, Domžale
Božić Mićo znanosti o celici

Elementarni dogodki eksocitoze in endocitoze v aktiviranih

astrocitih v kulturi

torek, 29. maj 2018 ob 10.00 uri v pred. B2 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, LJ
Jazbec Katerina znanosti o celici

Imunski sistem in dolgoživost miši BALB/c po presaditvi kostnega mozga mladih darovalcev

četrtek, 14. junij 2018 ob 10.00 uri v pred. B5 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, LJ
Pezić Tamara znanosti o celici

Vpliv parametrov pulzov elektroporacije na prepustnost celične membrane in preživetje celic

termin predstavitve še ni znan
Smolič Tina znanosti o celici

Študij lipidnega metabolizma v astrocitih v kulturi

sreda, 13. junij 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi dekanata BF, Jamnikarjeva 101, LJ
Pivač Nedžada živilstvo

Vpliv tretiranja s toplo vodo na metabolne spremembe plodov češenj (Prunus avium L.) med skladiščenjem

termin predstavitve še ni znan