Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Skladno s programom doktorskega študija Bioznanosti mora študent do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija prijaviti temo svoje doktorske disertacije ter jo nato predstaviti članom komisije za oceno primernosti teme. Z uspešno predstavitvijo teme študent dobi 5 KT, ki štejejo v kvoto kreditnih točk, ki jih mora pridobiti za napredovanje v 3. letnik študija.

Programski svet Bioznanosti je sprejel priporočilo, da naj študenti, vpisani v 2. letnik Bioznanosti v študijskem letu 2018/19, oddajo Vlogo za prijavo teme doktorske disertacije do konca meseca januarja 2019. 
 
Termini predstavitev tem doktorskih disertacij posameznih študentov bodo/so objavljene na tej strani. Predstavitve so odprte za javnost.

Do oddaje svoje vloge za odobritev teme in naslova doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh tem doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge priloži obrazec, s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah tem.

 

Priimek in ime kandidata/ke     
Znanstveno področje študija          
Naslov doktorske disertacije        Termin predstavitve teme

Curk Miha

agronomija

Celovit pristop k trajnostnemu upravljanju kmetijskega prostora na vodovarstvenih območjih

 četrtek, 13. junij 2019 ob 15.00 uri v predavalnici A1 na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
mag. Knapič Matej agronomija

Uporaba daljinskega zaznavanja za oceno vegetacijskih in abiotskih parametrov travnika na območju geogenih izvirov CO

  četrtek, 13. junij 2019 ob 16.00 uri v predavalnici A10 na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Resman Lara agronomija

Mikroalge gojene na bioplinskem digestatu kot biostimulansi za kulturne rastline

petek, 6. september 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Belcijan Katarina agroživilska mikrobiologija

Vpliv sorodstvenega razlikovanja na izmenjavo DNA med sevi Bacillus subtilis in njihovo evolucijo in vitro

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

  petek, 14. junij 2019 ob 12.00 uri v predavalnici B4 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana


Rozman Vita


agroživilska mikrobiologija


Razširjenost odpornosti proti protimikrobnim zdravilom pri bakterijah, namerno dodanih v agroživilsko verigo

  petek, 10. maj 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi Odd. za   živilstvo BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
   
Benjamin Bajželj bioinformatika

Modeliranje hepatotoksičnosti spojin z in silico metodami

 torek, 20. avgust 2019 ob 8.30 uri v diplomski sobi  na Fakulteti za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana

Vodopivec Maja bioinformatika

Metabolni profil celic CHO v bioprocesu z dohranjevanjem ter bioprocesni pristopi za uravnavanje fukozilacije rekombinantnega protitelesa

 četrtek, 25. april 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Žagar Janja bioinformatika

Uporaba časovnih vrst proizvodnih procesov in spektrov vhodnih materialov za napovedovanje lastnosti zdravil

četrtek, 25. april 2019, ob 10.30 uri v diplomski sobi, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Večna pot 113, Ljubljana
Borko Špela biologija

Adaptivna radiacija slepih postranic (Crustacea: Amphipoda: Niphargus) in njen prispevek k pestrosti dinarske podzemne favne

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

  torek, 4. junij 2019 ob 15.00 uri v predavalnici B4 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana
Fortič Ana biologija

Struktura in sukcesija združbe sesilnih morskih nevretenčarjev in njena filtracijska učinkovitost

 petek, 31. maj 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi na Morski biološki postaji, Fornače 41, Piran
Petrišič Nejc biologija Mehanizem delovanja in sodelovanja treh ključnih virulenčnih dejavnikov bakterije Listeria monocytogenes

petek, 5. april 2019 ob 10.30 uri v Preglovi predavalnici Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, Ljubljana

Snoj Tina biologija

Molekularni mehanizem poškodbe lipidne membrane s proteini NLP

  četrtek, 20. junij 2019 ob 15.00 uri na Kemijskem inštitutu, Preglova predavalnica, Hajdrihova 19, Ljubljana

Blatnik Eva biotehnologija Preučevanje odpornosti krompirja (Solanum tuberosum L.) proti krompirjevi plesni (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) v povezavi z genom Rpi-Smira2/R8 petek, 29. marec 2019 ob 14.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Hedžet Stina biotehnologija

Bakteriofagi pogostih predstavnikov črevesne mikrobiote

   ponedeljek, 27. maj 2019 ob 15.30 uri v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale

Horvat Jernej biotehnologija Vpliv sestave hranil na metabolizem in učinkovitost celic CHO v bioprocesu z dohranjevanjem   četrtek, 4. april 2019 ob 14.30 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Kunej Urban biotehnologija Identifikacija mikro-RNA in njihovih tarč v obrambnem odzivu hmelja (Humulus lupulus L.) po okužbi z glivo Verticillium nonalfalfae ponedeljek, 15. april 2019 ob 9.00 uri v predavalnici A2 na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Markuš Tadej biotehnologija

Vpliv izražanja genov piruvatnega in fosfoketolaznega obvoda na proizvodnjo terpenoidov v kvasovki Yarrowia lipolytica 

    petek, 14. junij 2019 ob 15.00 uri, v sejni sobi Oddelka za živilstvo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Pikl Špela biotehnologija

Bakterija Streptomyces rimosus kot gostitelj za produkcijo heterolognih metabolitov

   četrtek, 6. junij 2019 ob 15.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Sladič Gordan biotehnologija Biosinteza lipstatinu-podobnih lipaznih inhibitorjev

ponedeljek, 15. april 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Slemc Lucija biotehnologija

Študij biosinteze oksitetraciklina in drugih sekundarnih metabolitov pri bakteriji Streptomyces rimosus

  sreda, 5. junij 2019 ob 11.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Šolinc Gašper biotehnologija

Strukturna in biokemijska karakterizacija aktinoporinom podobnih proteinov in bakterijskih porotvornih proteinov

  sreda, 3. julij 2019 ob 15.00 uri v Fegeševi sobi na Kemijskem inštitutu, Hajdrihova ulica 19, Ljubljana
Vozel Domen bioinženiring v zdravstvu

Uporaba plazme bogate s trombociti in zunajceličnimi vezikli za zdravljenje kroničnih vnetij pooperativnih votlin senčnice

  termin predstavitve še ni določen
Dergan Tanja ekonomika naravnih virov Celostna ocena in upravljanje trajnosti agroživilske verige

   četrtek, 20. junij 2019 ob 13.00 uri v predavalnici A10 na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana

Slovenc Mateja ekonomika naravnih virov Etnografija moralnih ekonomij pri sodelovalnih odnosih med kmeti  ponedeljek, 10. junij 2019 ob 16.30 uri v predavalnici A2 na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Šumrada Tanja ekonomika naravnih virov

Strateški in metodološki izzivi načrtovanja kmetijske politike na področju varstva narave v Sloveniji

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

 torek, 14. maj 2019 ob 13.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Vošnjak Matej hortikultura

Vpliv izbranih okoljskih dejavnikov na rast, kakovost plodov in vsebnost metabolitov pri češnji (Prunus avium L.)

 četrtek, 18. april 2019 ob 16.00 uri v predavalnici A6 na Oddelku za agronomijo BF, Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Bertoncelj Jani les in biokompoziti

Razvoj iverne plošče vezane in ojačane z lignoceluloznimi nanofibrilami

  četrtek, 11. julij 2019 ob 10.00 uri v predavalnici L1 na Oddelku za lesarstvo BF, Rožna Dolina, cesta VIII 34, Ljubljana
Oblak Vid les in biokompoziti

Razvoj prosojnega kompozita z optimalnimi mehanskimi in optičnimi lastnostmi na osnovi polisaharidnega ogrodja lesa

  ponedeljek, 26. avgust 2019 ob 11.00 uri v predavalnici L1 na Oddelku za lesarstvo BF, Rožna Dolina, cesta VIII 34, Ljubljana

Plavčak Denis les in biokompoziti

Kompartmentalizacijske sposobnosti in mehanizmi preživetja izbranih tujerodnih invazivnih olesenelih rastlin po mehanskem poškodovanju

 četrtek, 25. julij 2019 ob 12.00 uri v eni do predavalnic na Oddelku za lesarstvo BF, Rožna Dolina, cesta VIII 34, Ljubljana
Saražin Jaša les in biokompoziti

Razvoj trdnosti lepilnega spoja pri lepljenju lesa z bio-lepili na osnovi tanina in lignina

 sreda, 10. julij 2019 ob 10.00 uri v eni do predavalnic na Oddelku za lesarstvo BF, Rožna Dolina, cesta VIII 34, Ljubljana

Eghbalroknabadi Minaalsadat nanoznanosti

Biološki senzorski element v elektrokemijskih biosenzorjih za nevrotoksične substance

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

  četrtek, 20. junij 2019 ob 11.00 uri v predavalnici B2 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana
Mayall Craig Anthony nanoznanosti

Imunski odziv kopenskega raka enakonožca Porcellio scaber na izpostavitev nanodelcem

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

sreda, 17. april 2019 ob 11.00 uri v predavalnici B3 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana
Lokar Nina nanoznanosti

Inovativni elektrokemijski encimski biosenzor v mikrotekočinskem sistemu

sreda, 24. april 2019, ob  12:15 uri v diplomski sobi UL FE, Tržaška cesta 25, Ljubljana
Berlic Maja prehrana Vpliv z antioksidanti bogate vrtčevske prehrane na oksidativni stres pri zdravih predšolskih otrocih torek, 9. april 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Peklaj Eva prehrana

Model kliničnega ugotavljanja in obravnave sindroma relativnega energijskega deficita pri mladih slovenskih športnikih

  ponedeljek, 6. maj 2019 ob 15.30 uri v sejni sobi dekanata BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Poličnik Rok prehrana

Model celovite podpore implementaciji smernic zdravega  prehranjevanja v sistemu organizirane šolske prehrane

sreda, 20. marec 2019 ob 16.00 uri v sejni sobi Oddelka za živilstvo BF (1. nadstr.), Jamnikarjeva 101, Ljubljana
Brglez Ana upravljanje gozdnih ekosistemov Antagonizem med Eutypella parasitica in ostalimi vrstami gliv v odmrlih vejah Acer pseudoplatanus ter vpliv nekaterih gliv na izgubo lesne mase treh vrst javorov sreda, 27. marec 2019 ob 17.00 uri v predavalnici G5 na Oddelku za gozdarstvo BF, Večna pot 83, Ljubljana
Trifković Vasilije upravljanje gozdnih ekosistemov Modeli rasti, vrasti in mortalitete drevja v raznomernih gozdovih Slovenije   torek, 21. maj 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Oddelka za gozdarstvo BF, Večna pot 83, Ljubljana (glavna stavba, 2. nadstr., prva vrata desno)
Žabota Barbara upravljanje gozdnih ekosistemov

Uporaba daljinskega zaznavanja za proučevanje skalnih podorov in njihovih vplivov na gozd

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

  sreda, 8. maj 2019 ob 14.00 uri v sejni sobi Oddelka za gozdarstvo BF, Večna pot 83, Ljubljana (glavna stavba, 2. nadstr., prva vrata desno)
Ashja Ali znanost o živalih

Genomska asociacijska študija za identifikacijo genetskega ozadja odpornosti na mastitis pri mlečnem govedu

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

  petek, 7. junij 2019 ob 14.00 uri v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale
Dong Chen znanost o živalih Učinki uporabe dvostopenjskega sistema z mačehami na agonistično obnašanje in prirejo prašičev

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

   ponedeljek, 3. junij 2019 ob 12.00 uri v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale
Gobbo Elena znanost o živalih

Mehanizmi agresivnega obnašanja pri psih

PREDSTAVITEV BO V ANGLEŠKEM JEZIKU!

  ponedeljek, 13. maj 2019 ob 15.00 uri v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale
Luštrek Barbara znanost o živalih Presoja uvedbe nacionalnega obračuna genomskih plemenskih vrednosti pri populaciji slovenskega rjavega goveda   sreda, 8. maj 2019 ob 15.00 uri v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale
Ule Anita znanost o živalih

Strategije uvedbe genomske selekcije pri slovenski črno-beli pasmi

  sreda, 8. maj 2019 ob 16.00 uri v Viteški dvorani na Oddelku za zootehniko, Groblje 3, Domžale
Dolanc Dorian znanosti o celici

Meritve citosolne koncentracije cAMP in L-laktata v podganjih astrocitih in celicah 3T3-L1 v kulturi

  ponedeljek, 17. junij 2019 ob 14.00 uri v predavalnici B3 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana
Fink Katja znanosti o celici Presnovna odzivnost astrocitov v kulturi na stimulacijo kanabinoidnih receptorjev ponedeljek, 15. april 2019 ob 16.15 uri v predavalnici B4 na Oddelku za biologijo BF, Večna pot 111, Ljubljana
Pavletič Miša znanosti o celici

Funkcionalnost Toll-u podobnih receptorjev in aktivacija imunskega sistema pri bolnikih s klopnim meningoencefalitisom, ki zbolijo kljub cepljenju proti tej bolezni

  torek, 21. maj 2019 ob 10.00 uri v v knjižnici Inštituta za Mikrobiologijo in imunologijo, Zaloška 4, Ljubljana
Megušar Polona živilstvo

Razumevanje vloge hidrokoloidov, encimov in kvasovk v modelnem sistemu brezglutenskega pekovskega izdelka

               termin predstavitve še ni določen