Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Vsi predmeti na doktorskem študiju Bioznanosti so izbirni in razdeljeni v dve skupini:

1. teoretični predmeti (po 5 ali 10 KT)

2. individualno raziskovalni predmeti (po 5 ali 10 KT)

Doktorand skupaj z mentorjem izbere predmete iz nabora vseh predmetov v programu. Predmetnik odobri koordinator znanstvenega področja, na katerega je doktorand vpisan. Izbor predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Doktorandi si lahko v 1. in 2. letniku izberejo skupno do 15 KT izbirnih vsebin iz drugih programov. Doktorand izbira predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije.

Študent predmete za svoj predmetnik izbere poljubno, izbira lahko med predmeti z vseh znanstvenih področij.

Teoretični predmeti

AGRONOMIJA         
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - agronomija

ŠIFRA

NASLOV PREDMETA

NOSILEC / IZVAJALCI PREDMETA

 KT

01-1-01 Analitika organskih in anorganskih onesnažil v ekosistemih Veber Marjan

 5

01-1-02 Biometeorološko modeliranje Kajfež-Bogataj Lučka / Črepinšek Zalika

 5

01-1-03 Biotske interakcije v agroekosistemih in varstvo rastlin Trdan Stanislav / Celar Aco Franci / Dermastia Marina

 10

01-1-04 Determinacija rastlinskih škodljivcev in bolezni Trdan Stanislav / Ravnikar Maja

 5

01-1-05 Funkcionalna ekologija rastlin in okoljske spremembe  Batič Franc

 5

01-1-06 Funkcioniranje in zdravje tal  Leštan Domen / Grčman Helena

 10

01-1-07 Interakcije med genotipi in okoljem pri kmetijskih rastlinah  Luthar Zlata

 5

01-1-08 Iskanje informacij in priprava člankov  Bartol Tomaž

 5

01-1-09 Meritve fizikalno-kemijskih in bioloških lastnosti tal  Leštan Domen / Zupanc Vesna

 10

01-1-10 Metode v ekofiziologiji rastlin in ekologiji kopenskih ekosistemov  Vodnik Dominik / Eler Klemen / Šircelj Helena

 10

01-1-11 Mikrobna ekologija agroekosistemov  Stopar David / Maček Irena

 5

01-1-12 Ocenjevanje tveganja in upravljanje s fitofarmacevtskimi sredstvi v okolju  Suhadolc Marjetka

 5

01-1-13 Podnebne spremembe  Kajfež-Bogataj Lučka  5
01-1-14

Statistične metode za analizo podatkov*

predavanja so izključno le v slovenskem jeziku

 Košmelj Katarina / Kastelec Damijana  5
01-1-15 Voda kot naravni vir v kmetijstvu  Pintar Marina

 5

MIKROBIOLOGIJA                   
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - MB

 

02-1-01

Mikrobiologija in biotehnologija kvasovk

 Čadež Neža

 5
02-1-02 Dinamika mikrobnih genomov  Starčič Erjavec Marjanca / Žgur-Bertok Darja  5
02-1-03 Mikrobiologija hrane  Smole Možina Sonja / Rupnik Maja  5
02-1-04 Mikrobni produkti in energija iz organskih odpadkov  Marinšek Logar Romana in vabljeni predavatelji  5
02-1-05 Ekologija in biodiverziteta gliv  Gunde Cimerman Nina / Gostinčar Cene / Zalar Polona  5
02-1-06 Odpornost proti protimikrobnim učinkovinam v okolju  Godič Torkar Karmen / Trebše Polonca / Ambrožič Avguštin Jerneja / Klančnik Anja  5

BIOINFORMATIKA                                   
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - bioinformatika

03-1-01 Bioinformacijska orodja in podatkovne zbirke

 Jakše Jernej / Jerala Roman / Kunej Tanja / Petrovič Uroš / Gostinčar Cene / Curk Tomaž / Stres Blaž

 10

03-1-02

Uvod v znanost o podatkih

 Zupan Blaž / Demšar Janez

 5

03-1-03

Zajem in računalniško podprta analiza slik

 Pernuš Franjo / Likar Boštjan / Špiclin Žiga / Vrtovec Tomaž

 5

BIOINŽENIRING V ZDRAVSTVU                            
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - BŽZ

04-1-01

Biokompatibilni materiali

 Jenko Monika

 5

04-1-02

Biomehanika in biofizika v zdravstvenih znanostih

 Kralj-Iglič Veronika / Iglič Aleš / Veranič Peter / Bohinc Klemen

 10

04-1-03

Ekološki inženiring

 Griessler-Bulc Tjaša

 5

04-1-04

Materiali za dezinfekcijo v zdravstvu

 Trebše Polonca

 5

04-1-05

Mikrofluidne naprave v bioinženirstvu

 Žnidaršič Plazl Polona

 5
04-1-06 Javnozdravstveni vidiki higiene površin

 Fink Rok / Jevšnik Mojca / Ovca Andrej / Oder Martina

 5
04-1-07

Oksidativni stres in metode za njegovo detekcijo

 Poljšak Borut / Jamnik Polona / Milisav Ribarič Irina  5
04-1-08

Bioznanost in kirurgija

 Battelino Saba / Dolinar Drago  5

BIOLOGIJA                                                        
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - biologija

05-1-01

Biološko izobraževanje

 Tomažič Iztok

 5

05-1-02 Ekologija  Gaberščik Alenka / Čarni Andraž / Debeljak Marko / Germ Mateja / Kos Ivan / Likar Matevž / Skrbinšek Tomaž / Urbanič Gorazd / Vrezec Al  10
05-1-03 Fiziologija in morfologija rastlin - integrativni pristop  Regvar Marjana / Gruden Kristina / Vogel-Mikuš Katarina / Dolenc Koce Jasna / Likar Matevž  10

05-1-04

Geografski informacijski sistemi kot raziskovalno orodje v biologiji in varstvu narave

 Zagmajster Maja / Skrbinšek Tomaž

 5

05-1-05

Molekulska in sistemska biologija

 Gunde-Cimerman Nina / Sepčić Kristina / Gruden Kristina / Bavec Aljoša / Rogelj Boris / Gostinčar Cene / Glavač Damjan / Poklar-Ulrih Nataša / Dermastia Marina / Serša Gregor / Čemažar Maja

 10

05-1-06

Sistematska in evolucijska biologija

 Trontelj Peter / Fišer Cene / Frajman Božo / Gunde-Cimerman Nina / Kuntner Matjaž / Prevorčnik Simona

 10

05-1-07 Statistična analiza bioloških podatkov  Kajin Maja  5
05-1-08 Fiziologija in morfologija živali - integrativni pristop

 Kreft Marko / Štrus Jasna /  Drobne Damjana / Zidar Primož / Virant- Doberlet Meta / Glavan Gordana /  Golja Petra

 10
05-1-09

Interakcije v biologiji rastlin

 Regvar Marjana / Gruden Kristina / Vogel-Mikuš Katarina / Dolenc Koce Jasna / Likar Matevž  5
05-1-10

Analiza starodavne in muzejske DNA

 Palandačić Anja  5

BIOTEHNOLOGIJA                                   
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - biotehnologija

06-1-01

Animalna biotehnologija

 Dovč Peter / Narat Mojca / Kunej Tanja / Horvat Simon / Gorjanc Gregor

 10

06-1-02

Biodiagnostika in biosenzorji

 Kos Janko

 5

06-1-03

Bioprocesno inženirstvo bioloških makromolekul, virusov in celic

 Podgornik Aleš / Žnidaršič Plazl Polona / Plazl Igor

 5

06-1-04

Bioreakcijsko inženirstvo

 Plazl Igor

 5

06-1-05

Interakcije med patogeni in gostitelji

 Narat Mojca / Dovč Peter

 5

06-1-06

Mikrobna biotehnologija

 Petković Hrvoje / Benčina Mojca

 10

06-1-07

Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta

 Drobne Damjana

 5

06-1-08

Naravna zdravila iz gliv, rastlin in živali

 Sepčić Kristina / Gregori Andrej / Štrukelj Borut / Kreft Samo

 5

06-1-09

Naslednje generacije molekulskih markerjev

 Štajner Nataša / Jakše Jernej

 5

06-1-10

Rastlinska biotehnologija

 Štajner Nataša / Bohanec Borut / Baebler Špela / Dobnik David

 10

06-1-11

Sodobna biološka zdravila

 Štrukelj Borut

 5

06-1-12

Sodobne biotehnološke metode

 Križaj Igor / Komel Radovan

 5

EKONOMIKA NARAVNIH VIROV                            
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - ENV

07-1-01

Bioekonomija, inovacije in upravljanje sistemov v biotehniki

 Juvančič Luka

5

07-1-02

Ekonomski in sociološki vidiki razvoja podeželja

 Udovč Andrej / Černič Istenič Majda

5

07-1-03

Matematični modeli in operacijske raziskave v bioznanostih

 Zadnik Stirn Lidija

5

07-1-04

Metodologija ekonomskih in družboslovnih znanosti v bioznanostih

 Erjavec Emil

10

07-1-05

Multivariatne statistične metode*

predavanja so izključno le v slovenskem jeziku 

 Košmelj Katarina / Kastelec Damijana

 5

07-1-06

Vedenje porabnikov in trženjske strategije v biotehniki

 Oblak Leon / Dmitrović Tanja

 5
07-1-07 Digitalizacija in management poslovnih procesov v biotehniki  Kropivšek Jože  5

HORTIKULTURA                                           
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - hortikultura

08-1-01

Hortikultura

 Štampar Franci / Lešnik Mario

 10

08-1-02

Izbrana poglavja iz pridelovanja vrtnin

 Kacjan Maršić Nina

 5

08-1-03

Izbrana poglavja iz vinogradništva in trsničarstva

 Rusjan Denis  5

08-1-04

Metode ekstrakcije in analize sekundarnih metabolitov v rastlinah

 Veberič Robert / Mikulič Petkovšek Maja  5

08-1-05

Posebne vsebine okrasnih rastlin

 Osterc Gregor  5

08-1-06

Primarni in sekundarni metabolizem hortikulturnih rastlin

 Veberič Robert / Mikulič Petkovšek Maja

 10

08-1-07

Sonaravna pridelava sadja

 Štampar Franci  5

KRAJINSKA ARHITEKTURA                                     
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - KA

09-1-01 Izbrana poglavja iz teorije oblikovanja  Kučan Ana

10

09-1-02 Strateško planiranje in analiza politik  Golobič Mojca

10

LES IN BIOKOMPOZITI                                           
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - LBK

10-1-01

Les in lignocelulozni materiali za uporabo v gradbeništvu

 Humar Miha / Petrič Marko / Medved Sergej

10

10-1-02

Les, skorja in klima

 Čufar Katarina / Gričar Jožica / Kajfež-Bogataj Lučka

 5

10-1-03

Lesna biomasa kot vir dragocenih spojin

 Oven Primož / Poljanšek Ida / Likozar Blaž / Vek Viljem

 5

10-1-04

Mikoremediacija

 Pohleven Franc

 5

10-1-05

Razvoj in LCA analiza novega izdelka v lesni industriji

 Oblak Leon / Kitek Kuzman Manja

 5

10-1-06

Reologija in kinetika utrjevanja lepil za les

 Šernek Milan

 5
10-1-07

Lomna mehanika lesa in lesnih kompozitov v procesu mehanske obdelave

 Merhar Miran  5
10-1-08

Mehanski sistemi v lesarstvu

 Fajdiga Gorazd  5
10-1-09

Strukturne analize lesa na področju kulturne dediščine

 Merela Maks  5

NANOZNANOSTI                                       
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - nanoznanosti

11-1-01

Biofizika membran in bioloških nanostruktur

 Kralj-Iglič Veronika / Iglič Aleš

 10

11-1-02

Koloidi

 Kogej Ksenija

 5

11-1-03

Mikro/nano tehnologije in strukture  

 Penič Samo  5

11-1-04

Nanotehnologije in bio-nano interakcije

 Drobne Damjana / Kralj-Iglič Veronika / Kogej Ksenija / Kristl Julijana / Remškar Maja /Jemec Anita

 10
11-1-05 Elektrostatika in statistična termodinamika površin in nanostruktur  Iglič Aleš / Kralj-Iglič Veronika  5

PREHRANA                                                      
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - prehrana

12-1-01

Molekularno biološke metode v prehrani in živilstvu

 Jamnik Polona / Smole Možina Sonja / Klančnik Anja / Dobnik David

 5

12-1-02

Klinična prehrana

 Benedik Evgen

 5

12-1-03

Prehrana

 Salobir Janez / Rogelj Irena / Fidler Mis Nataša

 10

 12-1-04

Prehrana prežvekovalcev in neprežvekovalcev

 Salobir Janez / Verbič Jože

 5

12-1-05

Prehranska biokemija

 Poklar Ulrih Nataša / Battelino Tadej

 10

12-1-06

Probiotiki

 Rogelj Irena

 5

TEHNIŠKI SISTEMI V BIOTEHNIKI                         
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - TSB

13-1-01

Bioprocesna tehnika

 Golobič Iztok

 5

13-1-02

Inoviranje proizvodov

 Nikola Vukašinović

 5

13-1-03

Kriteriji varnosti

 Jerman Boris

 5

13-1-04

Meritve v kmetijstvu

 Kutin Jože

 5

13-1-05

Procesi in mehanizacija

 Kos Leon

 10

13-1-06

Tehnični informacijski sistemi

 Kos Leon

 5

13-1-07

Tehnologije v proizvodnji in predelavi mesa

 Demšar Lea

 5

UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV           
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - UGE

14-1-01

Dendroekologija, rastne in strukturne značilnosti gozdnih sestojev

 Levanič Tomislav / Klopčič Matija

 5

14-1-02

Dendrologija in gozdni genski viri

 Brus Robert

 5

14-1-03

Fiziologija gozdnega drevja in interakcije v gozdnih tleh

 Kraigher Hojka

 5

14-1-04

Gozdna tehnika in gozdno delo

 Potočnik Igor / Krč Janez

 5

14-1-05

Metode ekološkega modeliranja

 Debeljak Marko

 5

14-1-06

Raziskave v gozdni fitocenologiji in gojenju gozdov

 Diaci Jurij / Rozman Andrej / Roženbergar Dušan

 10

14-1-07

Raziskave v gozdni mikologiji: pomen in uporaba gliv*

PREDMET SE DO NADALJNJEGA NE IZVAJA

 Jurc Dušan

 5

14-1-08

Raziskovalne metode  v ekologiji in upravljanju prostoživečih živali

 Jerina Klemen

 5

14-1-09

Upravljanje gozdnih ekosistemov

 Bončina Andrej / Jerina Klemen / Mikoš Matjaž / Ficko Andrej

 10

14-1-10

Varstvo gozdov

 Jurc Maja

 5

VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE                         
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - VND

15-1-01

Aplikativne metode pri varstvu naravne dediščine

 Nastran Mojca / Nagel Andrew Thomas

 10

15-1-02

Varovanje lokalnih elementov naravne dediščine v širšem evropskem kontekstu

 Kos Ivan

 5

ZNANOST O ŽIVALIH                           
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - znanost o živalih

16-1-01

Antrozoologija

 Zupan Šemrov Manja

 5

16-1-02

Izbrana poglavja iz reje živali

 Terčič Dušan

 5

16-1-03

Kvantitativna in statistična genetika

 Kovač Milena

 10

16-1-04

Ocenjavanje dobrobiti živali

 Jordan Dušanka

 5

16-1-05

Proizvodni sistemi v reji živali

 Mojca Simčič

 10

ZNANOSTI O CELICI                             
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - znanosti o celici

17-1-01

Analiza bioloških signalov

 Kreft Marko / Belušič Gregor

 5

17-1-02

Dinamičnost celične arhitekture

 Žnidaršič Nada / Štrus Jasna / Erdani Kreft Mateja / Romih Rok / Miloš Vittori / Mrak Polona

 10

17-1-03

Korelativna mikroskopija

 Erdani Kreft Mateja

 5

17-1-04

Metode za študij živih celic

 Veranič Peter

 5

17-1-05

Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev - SOČASEN VPIS PREDMETA 17-2-02 NI MOŽEN!

 Kostanjšek Rok / Žnidaršič Nada / Kreft Marko

 5

17-1-06

Molekulska fiziologija

 Zorec Robert / Kreft Marko

 10

17-1-07

Toksini in biomembrane

Turk Tom / Sepčić Kristina / križaj Igor / Anderluh Gregor

 10

ŽIVILSTVO                                                          
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - živilstvo

18-1-01

Fizikalno-biokemijske metode

 Poklar Ulrih Nataša / Anderluh Gregor / Plavec Janez

 5

18-1-02

Kakovost in varnost živil

 Smole Možina Sonja / Abramovič Helena / Bertoncelj Jasna / Jeršek Barbka

 10

18-1-03

Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod

 Korošec Mojca / Košmerl Tatjana

 5

18-1-04

Sodobne tehnologije animalnih živil

 Demšar Lea / Rogelj Irena

 5

18-1-05

Sodobne tehnologije rastlinskih živil

Vidrih Rajko / Požrl Tomaž / Košmerl Tatjana

 5

 Individualno raziskovalni predmeti

AGRONOMIJA                                                            
pdf. učnih načrtov IR predmetov - agronomija

ŠIFRA NASLOV PREDMETA                                              NOSILEC / IZVAJALEC PREDMETA                                                                                                                          KT
 01-2-01 Raziskovalno delo v varstvu rastlin Trdan Stanislav  10    

MIKROBIOLOGIJA                                 
pdf. učnih načrtov IR predmetov - MB

02-2-01

Mikrobiološke metode

 Turk Martina / Zalar Polona / Smole Možina Sonja / Danevčič Tjaša / Klančnik Anja

 5

02-2-02

Mikrobne interakcije

 Mandić Mulec Ines

 10
02-2-03

Praktična prokariontska genomika

 Accetto Tomaž  5
02-2-04

Biofilmi

 Stopar David / Mandić Mulec Ines  10
02-2-05

Eksperimentalna evolucija mikroorganizmov

 Dragoš Anna  5

BIOINFORMATIKA
pdf. učnih načrtov IR predmetov - bioinformatika

 03-2-01

 Bioinformacijski algoritmi

 Curk Tomaž   5
 03-2-02

 Biološke teme za nebiologe

 Dermastia Marina / Turk Tom  5
 03-2-03

 Računska biologija

 Mraz Miha / Belič Aleš / Moškon Miha  5

BIOLOGIJA
pdf. učnih načrtov IR predmetov - biologija

 05-2-01

 Analize interakcij med molekulami s površinsko plazmonsko resonanco

 Butala Matej                                                                                                                         5 

BIOTEHNOLOGIJA                                                
pdf. učnih načrtov IR predmetov - biotehnologija

06-2-01

Imunološki poskusi in tehnike

 Narat Mojca

 5

06-2-02

Preučevanje bioloških procesov na ravni genoma, transkriptoma in proteoma

 Jamnik Polona / Jakše Jernej / Štajner Nataša

 5

06-2-03

Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta - praktično delo

* pogoj za vpis predmeta je sočasno izbran teoretični predmet "Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta"

 Drobne Damjana  5

LES IN BIOKOMPOZITI                                                        
pdf. učnih načrtov IR predmetov - LBK

10-2-01

Izbrane metode za karakterizacijo lesa in lignoceluloznih kompozitov

 Humar Miha

 5

ZNANOST O ŽIVALIH                                        
pdf. učnih načrtov IR predmetov - znanost o živalih

16-2-01

Kakovost proizvodov živalskega porekla

 Klopčič Marija

 5

16-2-02 Biotehnologija reprodukcije živali  Dovč Peter  5

ZNANOSTI O CELICI                                          
pdf. učnih načrtov IR predmetov - znanosti o celici

17-2-01

Elektrofiziološke meritve nanometrskih razsežnosti

 Zorec Robert / Kreft Marko / Chowdhury H. Helena /

 5

17-2-02

Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev - projektno delo   - SOČASEN VPIS PREDMETA 17-1-05 NI MOŽEN!

 Kostanjšek Rok / Žnidaršič Nada / Kreft Marko

 10

17-2-03

Specialne tehnike v elektronski mikroskopiji

 Romih Rok

 5

17-2-04

Študij živih celic - praktično delo

 Veranič Peter

 10

ŽIVILSTVO                                                                       
pdf. učnih načrtov IR predmetov - živilstvo

18-2-01

Antioksidanti

Abramović Helena

 5