Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Vlogo za prijavo dispozicije doktorske disrtacije doktorand pripravi in odda do sredine 2. letnika doktorskega študija. Priporoča se, da vlogo odda do 15. januarja.

Navodila za pripravo vloge za odobritev dispozicije doktorske disertacije:

- priloga 1: po točkah razčlenjena dispozicija z dodanimi primeri in komentarji

- priloga 2: postopek od prijave dispozicije do njene odobritve na KDRŠ UL oz. Senatu UL

Posnetek delavnice: Postopek prijave teme in ostali napotki za uspešno oddajo vloge.   (geslo: MvZMihN2)

 

ODDAJA VLOGE ZA 15 PODROČIJ, KI JIH KOORDINIRA BIOTEHNIŠKA FALULTETA, VELJAJO NASLEDNJA NAVODILA:

Kandidat, ki želi na Biotehniški fakulteti pridobiti doktorat znanosti, mora oddati vlogo vložiti v Referat za študij 3. stopnje na Biotehniški fakulteti (naslov: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana). Pooblaščeni delavec referata ugotovi ali je prijava popolna in potrdi njen prejem. Če je prijava nepopolna, pozove kandidata, da odpravi ugotovljene pomanjkljivosti.

CELOTNO DOKUMENTACIJO POŠLJITE PO ELEKTRONSKI POŠTI NA E-NASLOV: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

**************************************************************************

PRIJAVA DOKTORSKE DISERTACIJE MORA OBSEGATI:

 • Prošnjo, v kateri kandidat:
  • zaprosi za odobritev dispozicije doktorske disertacije
  • navede naslov predlagane doktorske disertacije (v SLOVENSKEM in ANGLEŠKEM JEZIKU)
  • predlaga področje dispozicije doktorske disertacije, ki je isto kot znanstveno področje, na katerega se je vpisal (agronomija, biologija, bioinformatika....).
  • predlaga mentorja/somentorja; Ob imenu (so)mentorja se navede njegov pedagoški oz. znanstveni naziv ter inštitucijo, kjer je zaposlen.
  • lahko zaprosi za pisanje v tujem jeziku (če je kandidat tujec ali bo član komisije za oceno teme ali oceno disertacije iz tujine)

V prošnji naj kandidat navede točne osebne podatke (naslov, datum rojstva) in pridobljeni dodiplomski in/ali podiplomski strokovni/znanstveni naslov.

PROŠNJO MORA(TA) PODPISATI MENTOR in SOMENTOR (če je le ta predlagan).

 • Življenjepis, napisan po točkah, ki naj obsegajo:
  • osebne podatke (datum in kraj rojstva, domači in službeni naslov, telefonske številke, GSM, elektronski naslov)
  • dosedanje zaposlitve
  • kandidatov razvoj na znanstvenem področju (šolanje, pri čemer naj kandidat napiše tudi naslov diplomske/magistrske naloge, datum zagovora, osnovno znanstveno področje in mentorja; ostala strokovna izobraževanja, članstva ipd. doma in/ali v tujini)
  • pri podatkih o šolanju je obvezno treba napisati datum prvega vpisa na doktorski študij
 • Bibliografijo, t.j. seznam kandidatovih objavljenih znanstvenih in drugih strokovnih del oziroma stvaritev;
 • Dispozicijo doktorske disertacije, ki je opredeljena v 3. členu Pravil o postopkih za pridobitev naslovov (glej naslednji odstavek);
 • izpolnjen obrazec o udeležbi na vsaj treh predstavitvah tem doktorskih disertacij drugih kandidatov. V primeru udeležbe predstavitev preko orodij za spletno konferenco odda obrazec z udeležbe na spletnih predstavitvah.
 • Če bo doktorska disertacija zajemala poizkuse na živalih, je vlogi obvezno treba priložiti dovoljenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) za izvajanje poskusov na živalih. Če bo šlo za klinično raziskavo, je treba priložiti soglasje Komisije RS za medicinsko etiko pri Ministrstvu za zdravje RS (KME). Komisija za spremljanje doktorsega študenta lahko pozove kandidata, da predloži na vpogled tudi vlogo, ki se nanaša na omenjen poskuse in ki je bila posredovana na UVHVVR oz. KME. Če gre za raziskavo, kjer gre za druge vrste etičnosti (npr. pri raziskavi, ki bo vključevala anketne vprašalnike), je treba priložiti mnenje ustrezne druge etične komisije.
 • načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, lahko pripravljen na temle Obrazcu NRRP (word, pdf): pričakuje se, da bodo odgovori na vprašanja v obrazcu kratki in jedrnati.   

  Glede na posebnosti znanstvene vede ali področja lahko uporabite drug obrazec. O tem se posvetujte s svojim mentorjem oziroma mentorico. Pri pripravi NRRP si lahko pomagate s ključnimi usmeritvami Science Europe, kjer najdete veliko priporočil tako za raziskovalce kot presojevalce NRRP in obrazcem za raziskovalce Science Europe. Ta sledi splošnim zahtevam dobrega ravnanja z raziskovalnimi podatki, ki predstavljajo minimalne standarde ne glede na znanstvene vede in hkrati omogočajo opredelitev dodatnih navodil glede na specifične potrebe posameznih področij ter upoštevaje nacionalno ali lokalno zakonodajo.
  Ta načrt oddajo vsi študenti, ki so se v prvič vpisali v 1. letnik v študijskem letu 2021/22 ali pozneje. Če se je študent vpisal prej, mu načrta ni treba izdelati.

 

DISPOZICIJA DOKTORSKE DISERTACIJE MORA OBSEGATI:

1.    naslov disertacije (v slovenskem in angleškem jeziku): izraža naj vsebino teme doktorske disertacije v čim krajši obliki. V naslovu naj ne bo dvopičij, podpičij, pomišljajev,     podrednih stavkov, krajšav, narekovajev za zaznamovanje posebnega pomena ali podnaslovov. Naslov naj ne bo zapisan z velikimi tiskanimi črkami. Okrajšave se lahko uporabijo le izjemoma, če je kratica uveljavljena in prepoznana;
2.   
znanstveno področje na katerega se nanaša predlagana tema doktorske disertacije;
3.   
opredelitev raziskovalnega problema;
4.   
prikaz dosedanjih raziskovanj opredeljenega raziskovalnega problema;
5.   
cilje ali raziskovalne hipoteze ali raziskovalna vprašanja;
6.   
opise metod raziskovanja;
7.   
pričakovane rezultate in prispevek disertacije k razvoju znanosti;
8.   
glavne vire.

Dispozicija lahko obsega med 3 in 7 strani besedila ter navedbo literature in najpomembnejših virov na dodatnih straneh.

Strani v dispozciji morajo biti oštevilčene.ODDAJA VLOGE ZA PODROČJE TEHNIŠKI SISTEMI V BIOTEHNIKI, KI GA KOORDINIRA FALULTETA ZA STROJNIŠTVO, so navodila objavljena na spletnem naslovu: 
 
ODDAJA VLOGE ZA PODROČJE NANOZNANOSTI, KI  GA KOORDINIRA FALULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO: navodila za prijavo teme so opisana na spletni strani FE.

Za oddajo vloge na FE je treba izpolniti naslednje obrazce: Izjava (so)mentorja, Predlog članov KSDŠ, Predlog teme, Prošnja za prijavo teme


ODDAJA VLOGE ZA PODROČJE BIOINFORMATIKA, KI  GA KOORDINIRA FALULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
, so navodila objavljena na spletnem naslovu: