Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Štiri letni doktorski študijski program je bil prvič razpisan v študijskem letu 2019/20. S tem študijskim letom vpis v 1. letnik triletnega programa ni več mogoč.

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka (predavanj, vaj, predstavitve teme doktorske disertacije idr.) v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 180 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Program sestavljata dve vrsti predmetov: 

 • teoretični predmeti (po 5 ali 10 KT)
 • individualno raziskovalni predmeti (po 5 ali 10 KT)

Doktorand skupaj z mentorjem in koordinatorjem področja izbere predmete iz nabora vseh predmetov v programu. Predmetnik odobri koordinator znanstvenega področja, na katerega je doktorand vpisan. Izbor predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Doktorand si lahko v 1. in 2. letniku izberejo skupno do 15 KT izbirnih vsebin iz drugih programov. Doktorand izbira predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije.

Načini in oblike izvajanja študija

Študij se organizira in izvaja po načelih kreditno ovrednotenega študija, poteka pa s predavanji, seminarji, konzultacijami, individualnim izpopolnjevanjem in aktivnim sodelovanjem v raziskovalnem procesu. Če se k predmetu prijavi manj kot 5 kandidatov, se predmet izvaja le v obliki konzultacij. Študent se o izvedbi konzultacij dogovori neposredno z nosilcem predmeta. Pri predmetih, kjer se prijavi 5 ali več kandidatov, so organizirana predavanja, urnike teh predavanj se objavi pod rubriko Urniki.

Načini ocenjevanja

V skladu s Statutom UL se uspeh na izpitu ocenjuje z oce­nami od 5- 10, pri čemer za pozitivno oceno šteje ocena od 6 - 10. Delnih izpitov pri predmetih ni. Ocene so enojne.
Po programu bodo izpiti pisni ali ustni, ocena pa je lahko v celoti pridobljena tudi s seminarskimi nalogami ali projekti. Študijske obveznosti se lahko ocenjujejo tudi z ocenami: opravil z odliko, opravil ali ni opravil.

Menjava znanstvenega področja študija

Študent lahko zamenja znanstveno področje študija do trenutka, ko odda vlogo za odobritev teme doktorske disertacije. Prošnjo za zamenjavo področja obravnava Programski svet Bioznanosti

Zamenjava / izpis že vpisanega predmeta

Študent doktorskega študija Bioznanosti lahko zaprosi za zamenjavo že vpisanega predmeta le v primeru, če še ni pristopil k predavanjem ali konzultacijam. Prošnja, ki jo obravnava Programski svet Bioznanosti, mora biti podpisana s strani študenta, mentorja, nosilca predmeta, ki ga študent izpisuje in nosilca predmeta, ki ga študent želi vpisati. 


Struktura študijskega programa po letnikih

Prvi letnik:

 • izbirni predmeti (izbor možen med vsemiizbirnimi predmeti izbranega ali drugega znanstvenega področja) - 30 KT

 • individualno raziskovalno delo (30 KT)

Skupaj 60 KT 

V 1. letniku si doktorand izbere izbirne predmete v skupnem obsegu 30 KT: predmete si izbere v dogovoru z mentorjem in glede na področje raziskovalnega dela. Predmetnik potrdi koordinator izbranega znanstvenega področja.

Že v prvem letniku se doktorand lahko udeleži predstavitev tem doktorskih disertacij drugih doktorandov. Udeležba na najmanj treh predstavitvah je pogoj za prijavo teme doktorandove doktorske disertacije v drugem letniku študija.

Drugi letnik:

 • izbirni predmeti (15 KT)

 • uspešna predstavitev teme doktorske disertacije (5 KT)

 • individualno raziskovalno delo (40 KT)

Skupaj 60 KT 

V 2. letniku si doktorand izbere izbirne predmete v skupnem obsegu 15 KT: predmete si izbere v dogovoru z mentorjem in glede na področje raziskovalnega dela. Predmetnik potrdi koordinator izbranega znanstvenega področja.

Doktorand do začetka poletnega semestra v 2. letniku študija odda Vlogo za odobritev teme in naslova doktorske disertacije na tisto članico, izvajalko programa, ki je zadolžena za koordinacijo znanstvenega področja, na katerega je doktorand vpisan.

Do oddaje vloge za odobritev teme in naslova svoje doktorske disertacije se mora doktorand udeležiti predstavitve vsaj treh tem doktorskih disertacij drugih doktorandov. Ob oddaji svoje Vloge priloži dokazilo (obrazec), s katerim izkaže udeležbo na predstavitvah tem.

Tretji letnik:

 • individualno raziskovalno delo (60 KT)

Skupaj 60 KT

Vsebina 3. letnika se nanaša na raziskovalno delo ter pripravo znanstvenega članka.

Četrti letnik:

 • individualno raziskovalno delo (50 KT)

 • uspešna predstavitev doktorske disertacije pred javnim zagovorom (5 KT)

 • izdelava doktorske disertacije in javni zagovor (5 KT)

Skupaj 60 KT

Vsebina 4. letnika se nanaša na raziskovalno delo ter izdelavo in zagovor doktorske disertacije.