Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Pogoji za vpis

Na interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti se lahko vpišejo diplomanti:

  • študijskih programov druge stopnje;
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (za zdravnike,  veterinarje,  zobozdravnike in farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS;
  • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom;
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem;
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

1. Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju

Povprečna ocena študija (brez ocene diplome) se točkuje:

Povprečen uspeh se točkuje linearno, po formuli: 4 x ocena – 20.

Izračun povprečne ocene:

Izračun povprečne ocene na dosedanjem visokošolskem študiju se pri študentih, ki so zaključili univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred 11. 6. 2004 ali 1. in 2. stopnjo študija ali enovit študijski program ali specializacijo po opravljenem visokošolskem strokovnem študiju, izračuna s ponderiranjem, in sicer na način, da se povprečna ocena posamezne stopnje študija ponderira s številom let študija posamezne stopnje, sešteje za vse zaključene stopnje skupaj in deli s skupnim številom let študija.

2. Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade

a) Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobiss tip 1.01 –, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk, soavtorstvo 2 točki)

b) Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) – 2 točki

c) Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki

d) Nagrade povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki)

Največje možno število točk, ki jih študent lahko dobi, je 40. V primeru, da seštevek točkovanja po navedenih merilih preseže 40 točk, se študentu prizna največ 40 točk. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Če bo na spodnji meji več študentov z enakim številom točk, se jih povabi na intervju in se nato med njimi odloči o izbranih kandidatih.

Odločitev o sprejetih kandidatih sprejme Programski svet Bioznanosti.

Merila za priznavanje znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno z Merili za akreditacijo študijskih programov, priznavale na podlagi pisne prošnje kandidata in priloženih dokazil (spričeval in drugih listin), ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj. O njih bo odločala pristojna komisija. Obseg ter vsebina tovrstnih znanj in spretnosti se ovrednoti po sistemu ECTS in po presoji na pristojni komisiji lahko nadomesti en izbirni predmet ali del temeljnega predmeta, izbranega na Interdisciplinarnem doktorskem študiju Bioznanosti (5 KT).

Pri priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo:

  • strokovna specializacija,
  • druga diploma visokošolskega zavoda, ki se tematsko navezuje na področje doktorskega študija,
  • objavljena znanstvena dela, patenti ipd., s področja, na katerega se študent prijavlja,
  • strokovna izpopolnjevanja, ki jih je mogoče kreditno ovrednotiti.