Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

1. Prijava na razpis za vpis za študijsko leto 2024/2025

2. Mentorstvo

3. Priznavanje v tujini pridobljene izobrazbe

4. Pogoji za vpis, merila ob omejitvi vpisa, priznavanje znanj in spretnosti

 

1. PRIJAVA NA RAZPIS ZA VPIS ZA ŠTUDIJSKO LETO 2024/25


PRIJAVNI ROK

PRIJAVO ZA VPIS MORAJO IZPOLNITI TUDI KANDIDATI ZA MLADE RAZISKOVALCE!


Kandidati za vpis se se lahko prijavite na na razpis za vpis na doktorski študijski program Bioznanosti do vključno petka, 23. 8. 2024.

Postopek:

Prijavo je treba izpolniti in oddati elektronsko na SPLETNEM PORTALU eVŠ. Del prijave so tudi priloge**, ki jih v obliki pdf. dokumentov dodate v prijavni obrazec.

Pri prijavi sledite navodilom za oddajo prijave

Če bo ugotovljeno, da morate prijavo dopolniti, boste k temu pozvani na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi za vpis.

Na razpis se lahko prijavite tudi, če do zaključka prijavnega roka še ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti predhodnega študija. Le-te morajo biti opravljene najkasneje do zaključka vpisnega obdobja, to je do 29. 9. 2024. Ko opravite zadnjo obveznost, to sporočite v Referat za študij 3. stopnje BF.

Če bo ugotovljeno, da mora kandidat prijavo dopolniti, bo k temu pozvan prek eVŠ portala ali na elektronski naslov, naveden v prijavi za vpis.


** PRILOGE K PRIJAVI:

1. kopije vseh že pridobljenih diplomskih listin:

- 1. in 2. bolonjske stopnje oz. enovitega magistrskega študija ali predbolonjske univerzitetne izobrazbe (priložite kopijo začasnega potrdila o diplomiranju, če diploma še ni bila izdana)

- če do zaključka prijav za vpis še ne boste zaključili 2. stopnje študija, priložite izjavo mentorja vašega magistrskega dela, kdaj je predviden datum zagovora (zagovor mora biti opravljen najkasneje do 29. 9. 2024).

- V primeru zaključenega magisterija znanosti po starih (predbolonjskih) podiplomskih študijskih programih, kandidat priloži tudi kopijo te listine.

2. kopijo priloge k diplomi ali potrdilo o opravljenih izpitih z navedbo povprečne ocene. Potrdila predložite za vse stopnje študija, ki ste jih zaključili (1. stopnja, 2. stopnja, predbolonjska univerzitetna izobrazba, magisterij znanosti..). Če ste diplomant Biotehniške fakultete, bomo podatke pridobili na fakulteti, če pa ste katerega od študijev zaključili na drugi fakulteti, priložite le te priloge.

3. izjava študijskega mentorja/-ice o prevzemu mentorstva. Mentorja si  izberete sami, ga kontaktirate in se z njim dogovorite o poteku vašega doktorskega študija in raziskovalnega dela. O izbiri za vaše raziskovalno delo najprimernejšega mentorja se lahko posvetujete s koordinatorjem znanstvenega področja, na katerega se prijavljate

4. Kratka idejna zasnova doktorske disertacije, podpisana s strani kandidata in mentorja.

5. Kopija osebnega dokumenta, v primeru, ko nimate slovenskega EMŠO (EU državljani kopijo osebne izkaznice ali potnega lista, državljani drugih držav pa kopijo potnega lista).

2. MENTORSTVO 


Kandidat mora imeti ob prijavi na vpis izbranega mentorja. Mentor mora podpisati Izjavo o prevzemu mentorstva. Kandidat to izjavo vstavi kot prilogo v prijavi obrazec na spletnem portalu eVŠ.

Pogoji za mentorstvo:

Mentor in somentor na doktorskem študiju je visokošolski učitelj UL z nazivom docent, izredni ali redni profesor oziroma znanstveni delavec z nazivom znanstveni sodelavec, višji znanstveni sodelavec ali znanstveni svetnik in ima izkazano raziskovalno aktivnost s širšega področja teme doktorske disertacije. Mentor ali somentor je lahko tudi oseba z ustrezno habilitacijo druge ustanove (domače ali tuje), ki ima reference s širšega področja teme doktorske disertacije, sodeluje v doktorskem študijskem programu ali je zaposlen na ustanovi, s katero ima UL ali članica UL sklenjen sporazum oziroma pogodbo o sodelovanju.

Minimalni pogoj za izkazovanje raziskovalne aktivnosti mentorja in somentorja je, da v zadnjih petih letih doseže 150 Z točk po SICRIS in hkrati doseže več kot 0 točk pri kazalcu pomembnih dosežkov A1/2 ali da v zadnjih petih letih objavi vsaj dve pomembni deli, kot je opredeljeno v Habilitacijskih merilih UL in prilogah članic k tem merilom. Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za mentorja in somentorja na znanstvenem področju se upoštevajo pomembna znanstvena dela, pri katerih je mentor oz. somentor prvi ali vodilni avtor. Na znanstvenih področjih, na katerih prvo oziroma vodilno avtorstvo ne obstaja ali se ne izkazuje na običajen način, mora biti jasno viden ustrezno pomemben prispevek kandidata pri teh delih.

V primeru daljše, najmanj šestmesečne upravičene odsotnosti mentorja ali somentorja na doktorskem študiju (npr.: bolezen, materinski, očetovski dopust...), se upoštevajo minimalni pogoji za izkazovanje raziskovalne aktivnosti na doktoratu znanosti ali umetniške aktivnosti na doktoratu umetnosti, dosežene v enoletnem podaljšanem roku, ali večletnem v primeru odsotnosti daljše od enega leta.

Mentorja, somentorja in zunanjega svetovalca imenuje senat članice UL, ki vodi postopek za pridobitev doktorata znanosti ali doktorata umetnosti. Senat članice odloča tudi o morebitni spremembi mentorja, somentorja ali zunanjega svetovalca.

Pogoje za mentorja, somentorja ter zunanjega svetovalca v treh mesecih po vpisu doktoranda na doktorski študij preveri pristojni organ članice. Somentorja in/ali zunanjega svetovalca lahko senat članice na predlog mentorja in doktoranda imenuje tudi kasneje med študijem.

Oseba je lahko mentor ali somentor skupno največ šestim doktorandom, ki so vpisani v kateri koli doktorski študijski program na UL in od njihovega zadnjega vpisa v letnik oziroma dodatno leto ni minilo več kot dve leti. V to število niso všteti doktorandi, ki so disertacijo že oddali v ocenjevanje. 

3. PRIZNAVANJE V TUJINI PRIDOBLJENE IZOBRAZBE

Vloga za priznanje tuje izobrazbe je del aplikacije Prijava za vpis na doktorski študij na portalu eVŠ.

Zahtevane priloge za postopek priznavanja v tujini pridobljene izobrazbe kandidat naloži kot pdf. dokumente v prijavnem obrazcu. Več lahko preberete na strani UL:

Kandidati s tujimi listinami o visokošolskem izobraževanju (uni-lj.si) 

Priloge morajo biti prevedene v angleški ali slovenski jezik.

Kandidati pripravi tudi kratek kronološki opis celotnega izobraževanja, v nekaj stavkih navede, kako je potekalo njegovo dosedanje izobraževanje. Opis je informativne narave.

 

4. POGOJI ZA VPIS, MERILA OB OMEJITVI VPISA, PRIZNAVANJE ZNANJ IN SPRETNOSTI

4.1 Pogoji za vpis

Na interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti se lahko vpišejo diplomanti:

  • študijskih programov druge stopnje;
  • študijskih programov, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije (za zdravnike,  veterinarje,  zobozdravnike in farmacevte) in so ovrednoteni z najmanj 300 kreditnimi točkami po ECTS;
  • študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program. Dodatne študijske obveznosti za posamezna področja v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk po ECTS kandidatom določi pristojna komisija. Kandidati morajo opraviti obveznosti pred vpisom;
  • študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk po ECTS. Priznavanje študijskih obveznosti določi pristojna komisija v dogovoru z mentorjem;
  • študijskih programov za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejetih pred 11. 6. 2004;
  • diplomanti drugih domačih in tujih univerz v skladu s predpisanimi pogoji kot veljajo za študente RS. Enakovrednost predhodno pridobljene izobrazbe v tujini se ugotavlja v postopku priznavanja tujega izobraževanja za nadaljevanje izobraževanja skladno s Statutom UL.

 

4.2 Merila za izbiro ob omejitvi vpisa

1. Uspeh na dosedanjem visokošolskem študiju

Povprečna ocena študija (brez ocene diplome) se točkuje:

Povprečen uspeh se točkuje linearno, po formuli: 4 x ocena – 20.

Izračun povprečne ocene:

Izračun povprečne ocene na dosedanjem visokošolskem študiju se pri študentih, ki so zaključili univerzitetno izobrazbo, sprejeto pred 11. 6. 2004 ali 1. in 2. stopnjo študija ali enovit študijski program ali specializacijo po opravljenem visokošolskem strokovnem študiju, izračuna s ponderiranjem, in sicer na način, da se povprečna ocena posamezne stopnje študija ponderira s številom let študija posamezne stopnje, sešteje za vse zaključene stopnje skupaj in deli s skupnim številom let študija.

2. Raziskovalno ali strokovno delo, nagrade

a) Znanstveni članek, monografija ali patent sprejet v postopek v RS (Cobiss tip 1.01 –, 1.02, 1.03, 1.16, 2.01, 2.18) - do 5 točk (prvo avtorstvo 5 točk, soavtorstvo 2 točki)
b) Aktivna udeležba na znanstveni konferenci (Cobiss tip 1.06, 1.08, 1.10, 1.12) – 2 točki
c) Strokovni članek na področju študija (Cobiss tip 1.04) - 2 točki
d) Nagrade povezane s študijem; na ravni univerze (5 točk); na ravni članice ali druge nagrade (2 točki)

Največje možno število točk, ki jih študent lahko dobi, je 40. V primeru, da seštevek točkovanja po navedenih merilih preseže 40 točk, se študentu prizna največ 40 točk. V primeru omejitve vpisa bodo izbrani kandidati z večjim skupnim številom zbranih točk.

Če bo na spodnji meji več študentov z enakim številom točk, se jih povabi na intervju in se nato med njimi odloči o izbranih kandidatih.
Odločitev o sprejetih kandidatih sprejme Programski svet Bioznanosti.

 

4.3 Priznavanje znanj in spretnosti

Znanja in spretnosti, pridobljene s formalnim, neformalnim ali izkustvenim učenjem pred vpisom v program, se bodo skladno z Merili za akreditacijo študijskih programov, priznavale na podlagi pisne prošnje kandidata in priloženih dokazil (spričeval in drugih listin), ki dokazujejo uspešno pridobljeno znanje ter vsebino teh znanj. O njih bo odločala pristojna komisija. Obseg ter vsebina tovrstnih znanj in spretnosti se ovrednoti po sistemu ECTS in po presoji na pristojni komisiji lahko nadomesti en izbirni predmet ali del temeljnega predmeta, izbranega na Interdisciplinarnem doktorskem študiju Bioznanosti (5 KT).

Pri priznavanju tovrstnih znanj in spretnosti se upoštevajo:

  • strokovna specializacija,
  • druga diploma visokošolskega zavoda, ki se tematsko navezuje na področje doktorskega študija,
  • objavljena znanstvena dela, patenti ipd., s področja, na katerega se študent prijavlja,
  • strokovna izpopolnjevanja, ki jih je mogoče kreditno ovrednotiti.