Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Prehod in povezanost med študijskimi programi

Za prehod med programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, in nadaljevanje izobraževanja na  Interdisciplinarnem doktorskem programu Bioznanosti. Prošnje kandidatov za prehod na doktorski študij Bioznanosti bo individualno obravnavala pristojna komisija  skladno s Statutom UL.

Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je mogoč, če je kandidatu pri vpisu v novi študijski program mogoče priznati vsaj polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu (skladno s Statutom UL).

Interdisciplinarni doktorski študijski program Bioznanosti je zasnovan tako, da omogoča domačo in mednarodno izmenjavo na vseh ravneh izvedbe programa, od raziskovalnega in eksperimentalnega dela do izmenjave predmetov primerljivih programov drugih univerz na podlagi mednarodnih pogodb in bilateralnih dogovorov. Mednarodna izmenjava je mogoča tudi preko sodelovanja gostujočih profesorjev na članicah izvajalkah študija in sodelovanja v programih mobilnosti za študente (Ceepus in drugih). Program je odprt tudi za tuje študente. Sodelovanje z drugimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami v tujini poteka v okviru znanstveno raziskovalnih projektov, s sodelovanjem tujih profesorjev pri posameznih predmetih, (so)mentorstvih in sodelovanju pri ocenjevanju in zagovorih doktorskih disertacij.

Izvajalke programa sodelujejo s številnimi tujimi univerzami, s katerimi imajo sklenjene sporazume o sodelovanju. O primerljivosti kvalitete predmetov programov drugih univerz odloča pristojna komisija. Mednarodna izmenjava poteka na podlagi mednarodnih pogodb in dogovorov, podpisanih s strani Univerze v Ljubljani in njenih članic.

Zagotavljanje mobilnosti

Doktorandi si bodo v dogovoru z mentorjem in koordinatorjem področja lahko v 1. in 2. letniku izbrali skupno do 15 KT izbirnih vsebin iz drugih programov UL, primerljivih programov drugih slovenskih in tujih univerz ter iz predmetov, ki jih bo razpisala Univerza v Ljubljani in bodo omogočala osvajanje posebnih znanj in spretnosti (generic skills). Spodbuja se tudi udeležba na mednarodnih tečajih in poletnih šolah, ki imajo programe kreditno ovrednotene in se zaključijo s preverjanjem znanja. Izjemoma lahko doktorand po dogovoru z mentorjem in soglasjem koordinatorja področja izbere tudi več vsebin iz drugih študijev.

Študent zaprosi za priznanje izpita, ki ga bo opravil v tujini v okviru mednarodnih izmenjav, na naslednji način:

  1. Doktorski študent, ki odhaja na izmenjavo v tujino v okviru mednarodnih izmenjav (Erasmus+, CEEPUS, NFM...), pred odhodom v tujino skupaj z mentorjem oblikuje prošnjo. V prošnji študent navede, katere predmete iz nabora predmetov študija na tuji univerze bi rad zamenjal za predmete iz nabora Interdisciplinarnega doktorskega študija Bioznanosti. Priloži tudi obrazec Learning agreement for studies. Mentor je sopodpisnik prošnje. Prošnjo in obrazec študent pošlje v Referat za študij 3. stopnje BF, ki potrdi prejem in ju posreduje koordinatorju znanstvenega področja, na katerega je študent vpisan.
  2. Koordinator znanstvenega področja prošnjo in obrazec Learning agreement for studies pregleda in Programskemu svetu Bioznanosti predlaga potrditev / zavrnitev predloga.
  3. Po pozitivni obravnavi na PS Bioznanosti koordinator znanstvenega področja študentu podpiše obrazec Learning agreement for studies. Kopijo podpisanega in žigosanega obrazca študent pošlje v Službo za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje BF.
  4. S podpisom obrazca Learning agreement for studies se študijske obveznosti, ki jih bo študent opravil v okviru programov mednarodnih izmenjav, priznajo tudi na doktorskem študiju Bioznanosti.
  5. Študent mora po opravljenih obveznostih na tuji univerzi pridobiti uradni dokument o uspešnem zaključku usposabljanja oz. Transcirpt of records (npr. o uspešno opravljenem izpitu), ki vsebuje številčno oceno (v %). Mentor predlaga številčno oceno, skladno z ocenjevalno lestvico in Statutom UL, ki se nato študentu vpiše v elektrosnki indeks. Kopijo Transcript of records, kopijo  potrdila o priznanih izpitih in kopijo potrdila o opravljeni izmenjavi študent pošlje v Službo za raziskovalno dejavnost in mednarodno sodelovanje BF.

Če študent odda prošnjo tik po zadnji redni seji PS Bioznanosti, sklep pa potrebuje pred prvo naslednjo redno sejo, se njegova prošnja obravnava na dopisni seji PS Bioznanosti (v vmesnem obdobju med rednima sejama).

Koordinatorji znanstvenih področij na doktorskem študiju Bioznanosti so tudi koordinatorji za izmenjalne študente na 3. stopnji, ki prihajajo na izmenjavo v Slovenijo in izberejo predmete iz doktorskega programa Bioznanosti.