Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Navodila za izdelavo doktorske disertacije iz člankov, ki veljajo na Biotehniški fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko

SPREJETO NA SENATU BF, 29. 5. 2017

Doktorska disertacije je lahko sestavljena iz kandidatovih del s področja teme disertacije, ki so bila sprejeta v objavo (z dokazilom, da je prispevek sprejet v objavo) ali so že bila objavljena.

Vključena znanstvena dela morajo biti sprejeta v objavo ali objavljena v revijah, ki jih indeksira SCI, SSCI ali AHCI kot izvirni znanstveni članki, iz kategorije 1.01 v bazi COBBIS in imajo dejavnik vpliva (po ISI). Zahtevani citatni indeks (SCI, SSCI ali AHCI) je zapisan v pogojih študija za posamezen študijski program. Vsaj dva članka morata biti objavljena v revijah, ki so uvrščene v prve tri kvartile področja.

Doktorsko disertacijo morajo sestavljati najmanj trije znanstveni članki. Če je zaradi celovitosti dela primerno in potrebno, lahko kandidat za vsebinsko povezavo med objavljenimi članki doda še neobjavljene rezultate ali v objavo poslane članke.

Pri vsaj dveh delih mora biti kandidat naveden kot prvi avtor, če so dela v soavtorstvu. En članek lahko za namen izpolnitve pogojev za zagovor doktorske disertacije uporabi samo en avtor, ob soglasju soavtorjev.

Za sprejeta, a še neobjavljena znanstvena dela mora kandidat pisno izjaviti, da je verzija v doktoratu identična z verzijo, ki je sprejeta v objavo.

Avtor iz člankov sestavljenega zaključnega dela na 3. stopnji študija mora od založnikov, na katere je predhodno izključno prenesel/-la materialne avtorske pravice na člankih, pridobiti soglasja za vključitev člankov v tiskano in elektronsko obliko disertacije. Soglasja založnikov morajo UL-ju omogočiti neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno hranjenje disertacije v elektronski obliki in reproduciranje ter dajanje disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL.

Potrdila založnikov je treba vključiti v doktorsko disertacijo v poglavje Priloge.

Če založnik Univerzi neizključno ne podeli treh materialnih avtorskih pravic, se kandidat z založnikom dogovori za začasno nedostopnost vsebine (embargo) 12 mesecev in zaprosi za začasno nedostopnost vsebine dela v skladu s Pravilnikom UL o preverjanju podobnosti in začasni nedostopnosti vsebin. Če je embargo daljši (npr. 24 mesecev), mentor in kandidat pred iztekom prvih 12 mesecev zaprosita za podaljšanje obdobja začasne nedostopnosti za novih 12 mesecev.

Disertacija iz člankov mora predstavljati zaključeno celoto in pokriti celotno temo doktorske disertacije, ki je bila zapisana v dispoziciji (hipoteze, uporabljene metode) in potrjena na senatu UL.

Če znanstvena dela vsebinsko ne pokrivajo celotne dispozicije, mora doktorand manjkajoči del, ki ga je opisal v dispoziciji, vključiti v disertacijo kot dodatno besedilo (npr. kot dodatno poglavje).

Oblika doktorskega dela iz kandidatovih del naj v največji možni meri sledi ustaljeni obliki, to je zahtevam za izdelavo doktorske disertacije na Biotehniški fakulteti.

Če je doktorska disertacija iz člankov in ni odobreno pisanje disertacije v angleškem jeziku, mora doktorand vse ostalo besedilo (razen člankov) napisati v slovenskem jeziku. Če je odobreno pisanje disertacije v angleškem jeziku, je treba izčrpen povzetek napisati tudi v slovenskem jeziku, z uporabo ustreznega strokovnega izrazoslovja z znanstvenega področja disertacije.

DOKTORSKO DELO IZ ČLANKOV – STRUKTURA NALOGE

Ključna dokumentacijska informacija (KDI)
Key words documentation (KWD)
Kazalo vsebine
Kazalo znanstvenih del (navedeni naj bodo v skladu z navodili za navajanje literature)
Kazalo preglednic (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov; ne iz člankov)
Kazalo slik (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov; ne iz člankov)
Kazalo prilog (obvezne priloge so dovoljenja založnikov za objavo člankov v tiskani in elektronski verziji doktorske disertacije) 
Okrajšave in simboli (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov; ne iz člankov)

1 UVOD S PREDSTAVITVIJO PROBLEMATIKE, CILJEV IN HIPOTEZ/ZNANSTVENIH VPRAŠANJ
Predstavitev problematike in hipoteze v slovenskem jeziku (ali v angleškem jeziku, če je odobreno pisanje dela v angleščini). Priporočilo: najmanj 10 strani besedila.

 2 ZNANSTVENA DELA

2.1 NASLOV PRVEGA OBVEZNEGA ZNANSTVENEGA ČLANKA V SLOVENSKEM JEZIKU
Sledi naslov dela v originalnem jeziku, avtorji, revija, letnica, letnik, številka, strani, izvleček v slovenščini, nato originalnI članek.
2.2 NASLOV DRUGEGA OBVEZNEGA ZNANSTVENEGA ČLANKA V SLOVENSKEM JEZIKU
….

Druga varianta, v kolikor ima kandidat še neobjavljena dela…

2 ZNANSTVENA DELA
2.1 OBJAVLJENA ZNANSTVENA DELA
2.1.1 Naslov prvega obveznega znanstvenega članka v slovenskem jeziku
Sledi naslov dela v originalnem jeziku, avtorji, revija, letnica, letnik, številka, strani, izvleček v slovenščini, nato originalen članek.
2.1.2 Naslov drugega obveznega znanstvenega članka v slovenskem jeziku
….
2.2 OSTALO POVEZOVALNO ZNANSTVENO DELO
Sem sodijo še neobjavljena dela, ki so ključnega pomena za doktorsko disertacijo...

To besedilo se vstavi v disertacijo na mesto, kamor po vsebini sodi (lahko pred ali za točko 2.1)

3 RAZPRAVA IN SKLEPI
V slovenskem jeziku(ali v angleškem jeziku, če je odobreno pisanje dela v angleščini). Priporočilo: najmanj 10 strani besedila.

3.1 RAZPRAVA
3.2 SKLEPI

4 POVZETEK (SUMMARY)
Povzetek mora biti napisan v slovenskem in angleškem jeziku. Če je odobreno pisanje dela v angleškem jeziku, naj bo slovenski povzetek dolg najmanj 8 strani. V tem povzetku morajo biti združeni uvod, hipoteze, metode, sklepi in rezultati ter uporabljeno ustrezno strokovno izrazoslovje z znanstvenega področja disertacije.

4.1 POVZETEK
4.2 SUMMARY

5 VIRI
(iz predstavitve problematike in hipotez, razprave, sklepov; ne iz člankov)

ZAHVALA

PRILOGE (obvezne priloge so dovoljenja založnikov za objavo člankov v tiskani in elektronski verziji doktorske disertacije)