Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Navodila za izdelavo doktorske disertacije iz člankov, ki veljajo na Biotehniški fakulteti 

SPREJETO NA SENATU BF, 26. 9. 2022

Doktorska disertacije je lahko sestavljena iz najmanj treh doktorandovih izvirnih znanstvenih člankov, objavljenih ali sprejetih v objavo (z dokazilom, da je članek sprejet v objavo).

Vključena znanstvena dela morajo biti sprejeta v objavo ali objavljena v publikacijah z dejavnikom vpliva (IF) in s citatnim indeksom, kot to zahteva posamezen doktorski študijski program (SCI, SSCI ali AHCI).

Vsaj dva članka morata biti objavljena v publikacijah, ki so uvrščene višje od zadnje četrtine revij po dejavniku vpliva na področju. Pri vsaj dveh delih mora biti doktorand prvi avtor, če so dela v soavtorstvu.

Pri vseh objavah, povezanih z raziskovalnim delom v okviru doktorskega študija, mora biti navedena afiliacija »Univerza v Ljubljani«. To velja tudi v primeru, ko so doktorand, mentor in somentor zaposleni v drugi organizaciji.

Izvirni znanstveni članki morajo biti vsebinsko povezani (komplementarni) in rezultat doktorandovega dela na potrjeni dispoziciji. Če je zaradi celovitosti dela primerno in potrebno, lahko doktorand za vsebinsko povezavo med objavljenimi članki doda še neobjavljene rezultate, ki so lahko tudi v obliki še neobjavljenih člankov.

Doktorand mora poleg člankov dodatno napisati Uvod in Sklep disertacije, s katerima predstavi teoretsko in metodološko zasnovo svojega raziskovanja, poveže vsebino posameznih člankov ter poda ključne ugotovitve.

Za sprejeta, a še neobjavljena znanstvena dela, mora doktorand pisno izjaviti, da je verzija v doktoratu identična z verzijo, ki je sprejeta v objavo. Od založnikov, na katere je predhodno izključno prenesel/-la materialne avtorske pravice na člankih, mora pridobiti soglasja za vključitev člankov v elektronsko obliko disertacije. Soglasja založnikov morajo UL-ju omogočiti neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno hranjenje disertacije v elektronski obliki in reproduciranje ter dajanje disertacije na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL.

Potrdila založnikov je treba vključiti v doktorsko disertacijo v poglavje Priloge.

Če založnik Univerzi neizključno ne podeli teh materialnih avtorskih pravic, se doktorand z založnikom dogovori za začasno nedostopnost vsebine (embargo) 12 mesecev in zaprosi za začasno nedostopnost vsebine dela v skladu s Pravilnikom UL o preverjanju podobnosti in začasni nedostopnosti vsebin. Če je embargo daljši (npr. 24 mesecev), mentor in doktorand pred iztekom prvih 12 mesecev zaprosita za podaljšanje obdobja začasne nedostopnosti za novih 12 mesecev.

Oblika doktorskega dela iz doktorandovih del naj v največji možni meri sledi ustaljeni obliki, to je zahtevam za izdelavo doktorske disertacije na Biotehniški fakulteti.

V priloge se doda tudi končno različico načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki (velja za vpisane v 1. letnik v študijskem letu 2021/22 ali pozneje).

Podrobnejša navodila o oblikovanju doktorske disertacije iz doktorandovih izvirnih znanstvenih člankov so objavljena na spletni strani Biotehniške fakultete, v rubriki Knjižnice BF.


Če je doktorska disertacija iz člankov in želi doktorand celotno disertacijo napisati v angleškem jeziku, lahko zaprosi (če še ni) za pisanje disertacije v angleškem jeziku. Če je odobreno pisanje disertacije v angleškem jeziku, je treba obsežen povzetek (približno deset odstotkov besedila doktorske disertacije) pripraviti tudi v slovenskem jeziku. V njem mora biti uporabljeno ustrezno slovensko strokovno izrazoslovje.

DOKTORSKO DELO IZ ČLANKOV – STRUKTURA NALOGE

Ključna dokumentacijska informacija (KDI)
Key words documentation (KWD)
Kazalo vsebine
Kazalo znanstvenih del (navedeni naj bodo v skladu z navodili za navajanje literature)
Kazalo preglednic (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov; ne iz člankov)
Kazalo slik (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov; ne iz člankov)
Kazalo prilog (obvezne priloge so dovoljenja založnikov za objavo člankov v tiskani in elektronski verziji doktorske disertacije) 
Okrajšave in simboli (iz predstavitve problematike in hipotez, razprave in sklepov; ne iz člankov)

1 UVOD S PREDSTAVITVIJO PROBLEMATIKE, CILJEV IN HIPOTEZ/ZNANSTVENIH VPRAŠANJ
Predstavitev problematike in hipoteze v slovenskem jeziku (ali v angleškem jeziku, če je odobreno pisanje dela v angleščini). Priporočilo: najmanj 10 strani besedila.

 2 ZNANSTVENA DELA

2.1 NASLOV PRVEGA OBVEZNEGA ZNANSTVENEGA ČLANKA V SLOVENSKEM JEZIKU
Sledi naslov dela v originalnem jeziku, avtorji, revija, letnica, letnik, številka, strani, izvleček v slovenščini, nato originalnI članek.
2.2 NASLOV DRUGEGA OBVEZNEGA ZNANSTVENEGA ČLANKA V SLOVENSKEM JEZIKU
….

Druga varianta, v kolikor ima kandidat še neobjavljena dela…

2 ZNANSTVENA DELA
2.1 OBJAVLJENA ZNANSTVENA DELA
2.1.1 Naslov prvega obveznega znanstvenega članka v slovenskem jeziku
Sledi naslov dela v originalnem jeziku, avtorji, revija, letnica, letnik, številka, strani, izvleček v slovenščini, nato originalen članek.
2.1.2 Naslov drugega obveznega znanstvenega članka v slovenskem jeziku
….
2.2 OSTALO POVEZOVALNO ZNANSTVENO DELO
Sem sodijo še neobjavljena dela, ki so ključnega pomena za doktorsko disertacijo...

To besedilo se vstavi v disertacijo na mesto, kamor po vsebini sodi (lahko pred ali za točko 2.1)

3 RAZPRAVA IN SKLEPI
V slovenskem jeziku(ali v angleškem jeziku, če je odobreno pisanje dela v angleščini). Priporočilo: najmanj 10 strani besedila.

3.1 RAZPRAVA
3.2 SKLEPI

4 POVZETEK (SUMMARY)
Povzetek mora biti napisan v slovenskem in angleškem jeziku. Če je odobreno pisanje dela v angleškem jeziku, naj bo slovenski povzetek dolg približno deset odstotkov besedila doktorske disertacije. V tem povzetku morajo biti združeni uvod, hipoteze, metode, sklepi in rezultati ter uporabljeno ustrezno strokovno izrazoslovje z znanstvenega področja disertacije.

4.1 POVZETEK
4.2 SUMMARY

5 VIRI
(iz predstavitve problematike in hipotez, razprave, sklepov; ne iz člankov)

ZAHVALA

PRILOGE (obvezne priloge so dovoljenja založnikov za objavo člankov v tiskani in elektronski verziji doktorske disertacije)