Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Vsi predmeti na doktorskem študiju Bioznanosti so izbirni in razdeljeni v dve skupini:

1. teoretični predmeti (po 5 ali 10 KT)

2. individualno raziskovalni predmeti (po 5 ali 10 KT)

Doktorand skupaj z mentorjem izbere predmete iz nabora vseh predmetov v programu. Predmetnik odobri koordinator znanstvenega področja, na katerega je doktorand vpisan. Izbor predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Doktorandi si lahko v 1. in 2. letniku izberejo skupno do 15 KT izbirnih vsebin iz drugih programov. Doktorand izbira predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije.

Študent predmete za svoj predmetnik izbere poljubno, izbira lahko med predmeti z vseh znanstvenih področij.

UČNI NAČRTI PREDMETOV:

PO ZAČETNICI NASLOVA PREDMETA OD A DO D

PO ZAČETNICI NASLOVA PREDMETA OD E DO I

PO ZAČETNICI NASLOVA PREDMETA OD J DO L

PO ZAČETNICI NASLOVA PREDMETA OD Ma DO Mi

PO ZAČETNICI NASLOVA PREDMETA OD Mo DO Po

PO ZAČETNICI NASLOVA PREDMETA OD Pr DO Si

PO ZAČETNICI NASLOVA PREDMETA OD So DO Z

Teoretični predmeti 

 

ŠIFRA NASLOV PREDMETA NOSILEC/IZVAJALCI PREDMETA KT
AGRONOMIJA
01-1-01 Analitika organskih in anorganskih onesnažil v ekosistemih Veber Marjan 5
01-1-02 Biometeorološko modeliranje

Kajfež-Bogataj Lučka Črepinšek Zalika

5
01-1-03 Biotske interakcije v agroekosistemih in varstvo rastlin

Trdan Stanislav
Celar Aco Franci
Dermastia Marina

10
01-1-04 Determinacija rastlinskih škodljivcev in bolezni

Trdan Stanislav
Ravnikar Maja

5
01-1-05 Funkcionalna ekologija rastlin in okoljske spremembe Batič Franc 5
01-1-06 Funkcioniranje in zdravje tal

Leštan Domen

10
01-1-07 Interakcije med genotipi in okoljem pri kmetijskih rastlinah Luthar Zlata 5
01-1-08 Iskanje informacij in priprava člankov Bartol Tomaž 5
01-1-09 Meritve fizikalno-kemijskih in bioloških lastnosti tal

Zupanc Vesna
Grčman Helena

10
01-1-10 Metode v ekofiziologiji rastlin in ekologiji kopenskih ekosistemov

Vodnik Dominik
Eler Klemen
Šircelj Helena

10
01-1-11 Mikrobna ekologija agroekosistemov

Stopar David
Maček Irena

5
01-1-12 Ocenjevanje tveganja in upravljanje s fitofarmacevtskimi sredstvi v okolju Suhadolc Marjetka 5
01-1-13 Podnebne spremembe Kajfež-Bogataj Lučka 5
01-1-14

Statistične metode za analizo podatkov*

predmet se izvaja le v slovenskem jeziku

Košmelj Katarina

5
01-1-15 Voda kot naravni vir v kmetijstvu Pintar Marina 5
BIOINFORMATIKA
02-1-01 Bioinformacijska orodja in podatkovne zbirke

Jakše Jernej
Jerala Roman
Kunej Tanja
Petrovič Uroš
Gostinčar Cene
Curk Tomaž
Stres Blaž

10
02-1-02 Uvod v znanost o podatkih

Zupan Blaž
Demšar Janez

5
02-1-03 Zajem in računalniško podprta analiza slik

Pernuš Franjo
Likar Boštjan
Špiclin Žiga
Vrtovec Tomaž

5
BIOINŽENIRING V ZDRAVSTVU
03-1-01 Biokompatibilni materiali Jenko Monika 5
03-1-02 Biomehanika in biofizika v zdravstvenih znanostih

Kralj-Iglič Veronika
Iglič Aleš
Veranič Peter
Bohinc Klemen

10
03-1-03 Bioznanost in kirurgija

Battelino Saba
Dolinar Drago

5
03-1-04 Ekološki inženiring Griessler-Bulc Tjaša 5
03-1-05 Javnozdravstveni vidiki higiene površin

Fink Rok
Jevšnik Mojca
Ovca Andrej
Oder Martina

5
03-1-06 Materiali za dezinfekcijo v zdravstvu Trebše Polonca 5
03-1-07 Mikrofluidne naprave v bioinženirstvu Žnidaršič Plazl Polona 5
03-1-08 Oksidativni stres in metode za njegovo detekcijo

Poljšak Borut
Jamnik Polona
Milisav Ribarič Irina

5
BIOLOGIJA
04-1-01 Analiza starodavne in muzejske DNA Palandačić Anja 5
04-1-02 Biološko izobraževanje Tomažič Iztok 5
04-1-03 Ekologija

Mateja Germ
Gaberščik Alenka
Čarni Andraž
Debeljak Marko
Kos Ivan
Likar Matevž
Skrbinšek Tomaž
Urbanič Gorazd 
Vrezec Al

10
04-1-04 Fiziologija in morfologija rastlin – integrativni pristop

Regvar Marjana
Gruden Kristina
Vogel-Mikuš Katarina

10
04-1-05 Fiziologija in morfologija živali – integrativni pristop

Kreft Marko
Štrus Jasna
Drobne Damjana
Zidar Primož
Virant-Doberlet Meta
Glavan Gordana
Golja Petra

10
04-1-06 Geografski informacijski sistemi kot raziskovalno orodje v biologiji in varstvu narave

Zagmajster Maja
Skrbinšek Tomaž

5
04-1-07 Interakcije v biologiji rastlin

Regvar Marjana
Gruden Kristina
Vogel-Mikuš Katarina
Dolenc Koce Jasna
Likar Matevž

5
04-1-08 Molekulska in sistemska biologija

Gunde-Cimerman Nina
Sepčič Kristina
Gruden Kristina
Bavec Aljoša
Rogelj Boris
Gostinčar Cene
Glavač Damjan
Poklar-Ulrih Nataša
Dermastia Marina
Serša Gregor
Čemažar Maja

10
04-1-09 Sistematska in evolucijska biologija

Trontelj Peter
Fišer Cene
Frajman Božo
Gunde-Cimerman Nina
Kuntner Matjaž

10
04-1-10 Statistična analiza bioloških podatkov Kajin Maja 5
BIOTEHNOLOGIJA
05-1-01 Animalna biotehnologija

Dovč Peter
Narat Mojca
Kunej Tanja
Gorjanc Gregor
Zorc Minja

10
05-1-02 Biodiagnostiki in biosenzorji Kos Janko 5
05-1-03 Bioprocesno inženirstvo bioloških makromolekul, virusov in celic

Podgornik Aleš
Žnidaršič Plazl Polona
Plazl Igor

5
05-1-04 Bioreakcijsko inženirstvo Plazl Igor 5
05-1-05 Interakcije med patogeni in gostitelji

Narat Mojca
Dovč Peter

5
05-1-06 Mikrobna biotehnologija

Petković Hrvoje
Benčina Mojca

10
05-1-07 Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta Drobne Damjana 5
05-1-08 Naravna zdravila iz gliv, rastlin in živali

Sepčić Kristina
Gregori Andrej
Štrukelj Borut
Kreft Samo

5
05-1-09 Naslednje generacije molekulskih markerjev

Štajner Nataša
Jakše Jernej

5
05-1-10 Rastlinska biotehnologija

Štajner Nataša
Baebler Špela
Dobnik David
Murovec Jana 

10
05-1-11 Sodobna biološka zdravila Štrukelj Borut 5
05-1-12 Sodobne biotehnološke metode

Križaj Igor
Komel Radovan

5
EKONOMIKA NARAVNIH VIROV
06-1-01 Bioekonomija, inovacije in upravljanje sistemov v biotehniki Juvančič Luka 5
06-1-02 Digitalizacija in management poslovnih procesov v biotehniki Kropivšek Jože 5
06-1-03 Ekonomski in sociološki vidiki razvoja podeželja

Udovč Andrej
Černič Istenič Majda

5
06-1-04 Matematični modeli in operacijske raziskave v bioznanostih Žgajnar Jaka
Zadnik Stirn Lidija
5
06-1-05 Metodologija ekonomskih in družboslovnih znanosti v bioznanostih Erjavec Emil 10
06-1-06 Multivariatne statistične metode

Kastelec Damijana

 5
06-1-07 Vedenje porabnikov in trženjske strategije v biotehniki

Oblak Leon

5
HORTIKULTURA
07-1-01 Hortikultura

Štampar Franci
Veberič Robert
Slatnar Ana
Hudina Metka

10
07-1-02 Izbrana poglavja iz pridelovanja vrtnin Kacjan Maršić Nina 5
07-1-03 Izbrana poglavja iz vinogradništva in trsničarstva Rusjan Denis 5
07-1-04 Metode ekstrakcije in analize sekundarnih metabolitov v rastlinah

Veberič Robert
Mikulič Petkovšek Maja

5
07-1-05 Posebne vsebine okrasnih rastlin Osterc Gregor 5
07-1-06 Primarni in sekundarni metabolizem hortikulturnih rastlin

Veberič Robert
Mikulič Petkovšek Maja

10
07-1-07 Sonaravna pridelava sadja Štampar Franci
Veberič Robert
Jakopič Jerneja 
5
KRAJINSKA ARHITEKTURA
08-1-01 Izbrana poglavja iz teorije oblikovanja Kučan Ana 10
08-1-02 Strateško planiranje in analiza politik Golobič Mojca 10
LES IN BIOKOMPOZITI
09-1-01 Les in lignocelulozni materiali za uporabo v gradbeništvu

Humar Miha
Petrič Marko
Medved Sergej

10
09-1-02 Les, skorja in klima

Maks Merela
Čufar Katarina
Balzano Angela

5
09-1-03 Lesna biomasa kot vir dragocenih spojin

Oven Primož
Poljanšek Ida
Likozar Blaž
Vek Vilijem

5
09-1-04 Lomna mehanika lesa in lesnih kompozitov v procesu mehanske obdelave Merhar Miran 5
09-1-05 Mehanski sistemi v lesarstvu Fajdiga Gorazd 5
09-1-06 Mikoremediacija Pohleven Franc 5
09-1-07 Razvoj in LCA analiza novega izdelka v lesni industriji

Oblak Leon

Kitek Kuzman Manja

5
09-1-08 Reologija in kinetika utrjevanja lepil za les Šernek Milan 5
09-1-09 Strukturne analize lesa na področju kulturne dediščine Merela Maks
Balzano Angela 
5
09-1-10 Akustične merilne metode v gozdarstvu, lesarstvu in gradnji z lesom  Straže Aleš 5
09-1-11 Raziskovalne veščine, pomembne za področje znanosti o lesu in biokompozitih  Kržišnik Davor 5
MIKROBIOLOGIJA
10-1-01 Mikrobiologija in biotehnologija kvasovk Čadež Neža 5
10-1-02 Dinamika mikrobnih genomov

Starčič Erjavec Marjanca

Žgur-Bertok Darja

5
10-1-03 Mikrobiologija hrane

Smole Možina Sonja

Rupnik Maja

5
10-1-04

Mikrobni produkti in energija iz organskih odpadkov *

predmet se v št. letu 2023/24 ne izvaja

Marinšek Logar Romana 10
10-1-05 Ekologija in biodiverziteta gliv

Gunde Cimerman Nina

Gostinčar Cene

Zalar Polona

5
10-1-06 Odpornost proti protimikrobnim učinkovinam v okolju

Godič Torkar Karmen Trebše Polonca Ambrožič Avguštin Jerneja
Klančnik Anja

5
NANOZNANOSTI
11-1-01 Biofizika membran in bioloških nanostruktur

Kralj-Iglič Veronika
Iglič Aleš

10
11-1-02 Elektrostatika in statistična termodinamika površin in nanostruktur

Iglič Aleš
Kralj-Iglič Veronika

5
11-1-03 Koloidi Kogej Ksenija 5
11-1-04 Mikro/nano tehnologije in strukture Penič Samo 5
11-1-05 Nanotehnologije in bio-nano interakcije

Drobne Damjana

10
PREHRANA
12-1-01 Klinična prehrana Benedik Evgen 5
12-1-02 Molekularno biološke metode v prehrani in živilstvu

Klančnik Anja
Dobnik David 
Smole Možina Sonja 

5
12-1-03 Prehrana

Salobir Janez
Pajk Žontar Tanja
Horvat Simon 

10
12-1-04 Prehrana prežvekovalcev in neprežvekovalcev

Lavrenčič Andrej
Salobir Janez

5
12-1-05 Prehranska biokemija

Poklar Ulrih Nataša
Battelino Tadej

10
12-1-06 Probiotiki Rogelj Irena 5
TEHNIŠKI SISTEMI V BIOTEHNIKI
13-1-01 Bioprocesna tehnika Golobič Iztok 5
13-1-02 Inoviranje proizvodov Vukašinović Nikola 5
13-1-03 Kriteriji varnosti Jerman Boris 5
13-1-04 Meritve v kmetijstvu Kutin Jože 5
13-1-05 Procesi in mehanizacija Kos Leon 10
13-1-06 Tehnični informacijski sistemi Kos Leon 5
13-1-07 Tehnologije v proizvodnji in predelavi mesa Demšar Lea
Polak Tomaž
5
UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV
14-1-01 Dendroekologija, rastne in strukturne značilnosti gozdnih sestojev

Levanič Tomislav
Klopčič Matija

5
14-1-02 Dendrologija in gozdni genski viri Brus Robert 5
14-1-03 Fiziologija gozdnega drevja in interakcije v gozdnih tleh Kraigher Hojka 5
14-1-04 Gozdna tehnika in gozdno delo

Potočnik Igor

Krč Janez

5
14-1-05

Metode ekološkega modeliranja

Debeljak Marko 5
14-1-06 Raziskave v gozdni fitocenologiji in gojenju gozdov

Diaci Jurij
Rozman Andrej Roženbergar Dušan

10
14-1-07

Raziskave v gozdni mikologiji: pomen in uporaba gliv*

* predmet se do nadaljnjega ne izvaja

Jurc Dušan 5
14-1-08 Raziskovalne metode  v ekologiji in upravljanju prostoživečih živali Jerina Klemen 5
14-1-09 Upravljanje gozdnih ekosistemov

Bončina Andrej
Jerina Klemen
Mikoš Matjaž
Ficko Andrej

10
14-1-10 Varstvo gozdov Jurc Maja 5
14-1-11 Mednarodna in evropska gozdarska politika  Pezdevšek Malovrh Špela 5
VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE
15-1-01 Aplikativne metode pri varstvu naravne dediščine

Nastran Mojca

Nagel Andrew Thomas

10
15-1-02 Varovanje lokalnih elementov naravne dediščine v širšem evropskem kontekstu Kos Ivan 5
ZNANOST O ŽIVALIH
16-1-01 Antrozoologija Zupan Šemrov Manja 5
16-1-02 Izbrana poglavja iz reje živali Terčič Dušan 5
16-1-03 Kvantitativna in statistična genetika Kovač Milena 10
16-1-04 Ocenjevanje dobrobiti živali Jordan Dušanka 5
16-1-05 Proizvodni sistemi v reji živali Simčič Mojca 10
ZNANOSTI O CELICI
17-1-01 Analiza bioloških signalov

Kreft Marko
Belušič Gregor

5
17-1-02 Dinamičnost celične arhitekture

Žnidaršič Nada
Štrus Jasna
Erdani Kreft Mateja
Romih Rok
Vittori Miloš
Mrak Polona

10
17-1-03 Korelativna mikroskopija Erdani Kreft Mateja 5
17-1-04 Metode za študij živih celic Veranič Peter 5
17-1-05

Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev*

 *Sočasen vpis predmeta 17-02-02 ni dovoljen

Kostanjšek Rok
Žnidaršič Nada
Kreft Marko

5
17-1-06 Molekulska fiziologija

Zorec Robert 
Kreft Marko

10
17-1-07 Toksini in biomembrane

Turk Tom
Sepčić Kristina
Križaj Igor
Anderluh Gregor

10
ŽIVILSTVO
18-1-01 Fizikalno-biokemijske metode

Poklar Ulrih Nataša
Anderluh Gregor
Plavec Janez

5
18-1-02 Kakovost in varnost živil

Smole Možina Sonja
Abramovič Helena
Bertoncelj Jasna
Jeršek Barbka

10
18-1-03 Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod

Korošec Mojca

5
18-1-04 Sodobne tehnologije animalnih živil

Demšar Lea
Polak Tomaž
Čanžek Majhenič Andreja 

5
18-1-05 Sodobne tehnologije rastlinskih živil

Vidrih Rajko
Tatjana Košmerl

5

 

Individualno raziskovalni predmeti

ŠIFRA NASLOV PREDMETA NOSILEC/IZVAJALCI PREDMETA KT
AGRONOMIJA
01-2-01 Raziskovalno delo v varstvu rastlin Trdan Stanislav 10
BIOINFORMATIKA
02-2-01 Bioinformacijski algoritmi Curk Tomaž 5
02-2-02 Biološke teme za nebiologe

Dermastia Marina
Turk Tom

5
02-2-03 Računska biologija

Mraz Miha
Belič Aleš
Moškon Miha

5
BIOLOGIJA
04-2-01 Analize interakcij med molekulami s površinsko plazmonsko resonanco Butala Matej 5
BIOTEHNOLOGIJA
05-2-01 Imunološki poskusi in tehnike Narat Mojca 5
05-2-02 Preučevanje bioloških procesov na ravni genoma, transkriptoma in proteoma

Jamnik Polona
Jakše Jernej
Štajner Nataša

5
05-2-03

Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta - praktično delo*

* pogoj za vpis predmeta je sočasno vpisan teoretični predmet "Načrtovanje raziskovalnega dela in priprava projekta"

Drobne Damjana 5
LES IN BIOKOMPOZITI
09-2-01 Izbrane metode za karakterizacijo lesa in lignoceluloznih kompozitov

Humar Miha

5
09-2-02 Metode za oceno stanja lesa in lignoceluloznih materialov v zgodovinskih in novejših zgradbah  Lesar Boštjan 5
MIKROBIOLOGIJA
10-2-01 Biofilmi

Stopar David
Mandić Mulec Ines

10
10-2-02 Eksperimentalna evolucija mikroorganizmov Dragoš Anna 5
10-2-03 Mikrobiološke metode

Turk Martina
Zalar Polona
Smole Možina Sonja
Danevčič Tjaša
Klančnik Anja

5
10-2-04 Mikrobne interakcije Mandić Mulec Ines 10
10-2-05 Praktična prokariontska genomika Accetto Tomaž 5
UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV
14-2-01 Tehnologije in mehanizacija za pridobivanje gozdne lesne biomase Mihelič Matevž 5
14-2-02 Trajnostno oblikovanje delovnih procesov Poje Anton 5
ZNANOST O ŽIVALIH
16-2-01 Biotehnologija reprodukcije živali Dovč Peter 5
16-2-02 Kakovost proizvodov živalskega porekla Klopčič Marija 5
16-2-03 Metode raziskovanja psihološkega profila pri živalih  Zupan Šemrov Manja 5
ZNANOSTI O CELICI
17-2-01 Elektrofiziološke meritve nanometrskih razsežnosti

Zorec Robert
Kreft Marko
Chowdhury H. Helena

5
17-2-02

Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev - projektno delo*

*Sočasen vpis predmeta 17-01-05 ni možen

Kostanjšek Rok
Žnidaršič Nada
Kreft Marko

10
17-2-03 Specialne tehnike v elektronski mikroskopiji Romih Rok 5
17-2-04 Študij živih celic - praktično delo Veranič Peter 10
ŽIVILSTVO
18-2-01 Antioksidanti Abramovič Helena 5