Spletna stran uporablja piškotke z namenom zagotavljanja funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi.

Bioznanosti

interdisciplinarni doktorski študijski program

Vsi predmeti na doktorskem študiju Bioznanosti so izbirni in razdeljeni v dve skupini:

1. teoretični predmeti (po 5 ali 10 KT)

2. individualno raziskovalni predmeti (po 5 ali 10 KT)

Doktorand skupaj z mentorjem izbere predmete iz nabora vseh predmetov v programu. Predmetnik odobri koordinator znanstvenega področja, na katerega je doktorand vpisan. Izbor predmetov je možen tudi iz predmetnikov drugih primerljivih programov domačih in tujih univerz, ki imajo programe ovrednotene po sistemu ECTS ali drugih sistemih, ki omogočajo primerjavo vrednotenja. Doktorandi si lahko v 1. in 2. letniku izberejo skupno do 15 KT izbirnih vsebin iz drugih programov. Doktorand izbira predmete glede na raziskovalno področje doktorske disertacije.

Študenti lahko predmete za svoj predmetnik izbirate med teoretičnimi in individualno raziskovalnimi predmeti vseh znanstvenih področij, v soglasju z mentorjem in koordinatorjem področja.

 
Teoretični predmeti

AGRONOMIJA         
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - agronomija

ŠIFRA

NASLOV PREDMETA

NOSILEC / IZVAJALCI PREDMETA

 KT

01-1-01

Analitika organskih in anorganskih onesnažil v ekosistemih Veber Marjan

 5

01-1-02

Biometeorološko modeliranje Kajfež-Bogataj Lučka / Črepinšek Zalika

 5

01-1-03

Biotske interakcije v agroekosistemih in varstvo rastlin Trdan Stanislav / Celar Aco Franci / Dermastia Marina

 10

01-1-04 Determinacija rastlinskih škodljivcev in bolezni

Trdan Stanislav / Ravnikar Maja

 5

01-1-05 Funkcionalna ekologija rastlin in okoljske spremembe  Batič Franc / Jeran Zvonka  

 5

01-1-06 Funkcioniranje in zdravje tal  Leštan Domen / Grčman Helena  

 10

01-1-07 Interkacije med genotipi in okoljem pri kmetijskih rastlinah  Luthar Zlata / Rozman Ludvik  

 5

01-1-08 Iskanje informacij in priprava člankov  Bartol Tomaž  

 5

01-1-09 Meritve fizikalno-kemijskih in bioloških lastnosti tal  Leštan Domen / Zupanc Vesna  

 10

01-1-10 Metode v ekofiziologiji rastlin in ekologiji kopenskih ekosistemov  Vodnik Dominik / Eler Klemen / Šircelj Helena  

 10

01-1-11 Mikrobna ekologija agroekosistemov  Stopar David / Maček Irena  

 5

01-1-12 Ocenjevanje tveganja in upravljanje s fitofarmacevtskimi sredstvi v okolju  Suhadolc Marjetka  

 5

01-1-13 Podnebne spremembe  Kajfež-Bogataj Lučka  

 5

01-1-14 Statistične metode za analizo podatkov  Košmelj Katarina / Kastelec Damijana  

 5

01-1-15 Voda kot naravni vir v kmetijstvu  Pintar Marina  

 5

 

AGROŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA                   
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - AŽMB

 

02-1-01

Biofilmi

 Stopar David / Mandić Mulec Ines / Smole Možina Sonja

 5
02-1-02 Dinamika mikrobnih genomov v agroživilskih sistemih

 Starčič Erjavec Marjanca / Žgur-Bertok Darja / Pašić Lejla  5
02-1-03 Mikrobiologija hrane  Smole Možina Sonja / Rupnik Maja

 5
02-1-04 Mikrobni produkti in energija iz agroživilskih odpadkov  Marinšek Logar Romana / Vodovnik Maša

 10

BIOINFORMATIKA                                   
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - bioinformatika

03-1-01 Bioinformacijska orodja in podatkovne zbirke

 Jakše Jernej / Jerala Roman / Kunej Tanja / Petrovič Uroš

 10

03-1-02

Uvod v znanost o podatkih

 Zupan Blaž / Demšar Janez

 5

03-1-03

Biološke teme za nebiologe

 Dermastia Marina / Turk Tom

 5

03-1-04

Računska biologija

 Mraz Miha / Belič Aleš / Moškon Miha

 5

03-1-05

Zajem in računalniško podprta analiza slik

 Pernuš Franjo / Likar Boštjan

 5

 

BIOINŽENIRING V ZDRAVSTVU                            
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - BŽZ

04-1-01

Biokompatibilni materiali

 Jenko Monika

 5

04-1-02

Biomehanika in biofizika v zdravstvenih znanostih

 Kralj-Iglič Veronika / Iglič Aleš / Veranič Peter / Bohinc Klemen

 10

04-1-03

Ekološki inženiring

 Griessler-Bulc Tjaša

 5

04-1-04

Materiali za dezinfekcijo v zdravstvu

 Trebše Polonca

 5

04-1-05

Mikrofluidne naprave v bioinženirstvu

 Žnidaršič Plazl Polona

 5
04-1-06 Javnozdravstveni vidiki higiene površin

 Fink Rok / Jevšnik Mojca / Ovca Andrej / Oder Martina

 5
04-1-07 Oksidativni stres in metode za njegovo detekcijo  Poljšak Borut / Jamnik Polona / Milisav Ribarič Irina  5

BIOLOGIJA                                                        
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - biologija

05-1-01

Biološko izobraževanje

 Tomažič Iztok

 5

05-1-02 Ekologija  Gaberščik Alenka / Čarni Andraž / Debeljak Marko / Germ Mateja / Kos Ivan / Likar Matevž / Skrbinšek Tomaž /   Urbanič Gorazd / Vrezec Al  10
05-1-03 Fiziologija in morfologija - integrativni pristop  Kreft Marko / Regvar Marjana / Štrus Jasna / Bulog Boris / Drobne Damjana / Zidar Primož / Čokl Andrej / Virant- Doberlet Meta / Glavan Gordana / Gruden Kristina / Vogel-Mikuš Katarina / Golja Petra  10

05-1-04

Geografski informacijski sistemi kot raziskovalno orodje v biologiji in varstvu narave

 Zagmajster Maja / Skrbinšek Tomaž

 5

05-1-05

Interakcije nukleinskih kislin in proteinov

* predmet se v študijskih letih 2020/21 ter 2021/22 ne izvaja

 Butala Matej / Kostanjšek Rok

 5

05-1-06

Molekulska in sistemska biologija

 Gunde-Cimerman Nina / Sepčić Kristina / Gruden Kristina / Bavec Aljoša / Rogelj Boris / Gostinčar Cene / Glavač Damjan / Poklar-Ulrih Nataša / Dermastia Marina / Serša Gregor / Čemažar Maja

 10

05-1-07

Sistematska in evolucijska biologija

 Trontelj Peter / Fišer Cene / Frajman Božo / Gunde-Cimerman Nina / Kuntner Matjaž / Prevorčnik Simona

 10

05-1-08 Statistična analiza bioloških podatkov  Blejec Andrej  5

BIOTEHNOLOGIJA                                   
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - biotehnologija

06-1-01

Animalna biotehnologija

 Dovč Peter / Narat Mojca / Kunej Tanja / Horvat Simon / Gorjanc Gregor

 10

06-1-02

Biodiagnostika in biosenzorji

 Kos Janko

 5

06-1-03

Bioprocesno inženirstvo bioloških makromolekul, virusov in celic

 Podgornik Aleš / Žnidaršič Plazl Polona / Plazl Igor

 5

06-1-04

Bioreakcijsko inženirstvo

 Plazl Igor

 5

06-1-05

Glivna predobdelava lignoceluloznih substratov  Humar Miha  5

06-1-06

Interakcije med patogeni in gostitelji

 Narat Mojca / Dovč Peter

 5

06-1-07

Mikrobna biotehnologija

 Petković Hrvoje / Benčina Mojca

 10

06-1-09

Načrtovanje raziskovalnega dela, poročanje in priprava projektov

 Bohanec Borut

 5

06-1-10

Naravna zdravila iz gliv, rastlin in živali

 Sepčić Kristina / Gregori Andrej / Štrukelj Borut / Kreft Samo

 5

06-1-11

Naslednje generacije molekulskih markerjev

 Štajner Nataša / Jakše Jernej

 5

06-1-12

Rastlinska biotehnologija

 Štajner Nataša / Bohanec Borut / Žel Jana / Ravnikar Maja

 10

06-1-13

Sodobna biološka zdravila

 Štrukelj Borut

 5

06-1-14

Sodobne biotehnološke metode

 Križaj Igor / Komel Radovan

 5

06-1-15

Sodobne metode za optimizacijo komercialnih mikroorganizmov

 Legiša Matic

 5

EKONOMIKA NARAVNIH VIROV                            
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - ENV

07-1-01

Bioekonomija, inovacije in upravljanje sistemov v biotehniki

 Juvančič Luka

5

07-1-02

Ekonomski in sociološki vidiki razvoja podeželja

 Udovč Andrej / Černič Istenič Majda

5

07-1-03

Matematični modeli in operacijske raziskave v bioznanostih

 Zadnik Stirn Lidija

5

07-1-04

Metodologija ekonomskih in družboslovnih znanosti v bioznanostih

 Erjavec Emil

10

07-1-05

Multivariatne statistične metode

 Košmelj Katarina / Kastelec Damijana

 5

07-1-06

Vedenje porabnikov in trženjske strategije v biotehniki

 Oblak Leon / Dmitrović Tanja

 5

HORTIKULTURA                                           
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - hortikultura

08-1-01

Hortikultura

 Štampar Franci / Lešnik Mario

 10

08-1-02

Izbrana poglavja iz pridelovanja vrtnin

 Kacjan Maršić Nina

 5

08-1-03

Izbrana poglavja iz vinogradništva in trsničarstva

 Rusjan Denis  5

08-1-04

Metode ekstrakcije in analize sekundarnih metabolitov v rastlinah

 Veberič Robert / Mikulič Petkovšek Maja  5

08-1-05

Posebne vsebine okrasnih rastlin

 Osterc Gregor  5

08-1-06

Primarni in sekundarni metabolizem hortikulturnih rastlin

 Veberič Robert / Mikulič Petkovšek Maja

 10

08-1-07

Sonaravna pridelava sadja

 Štampar Franci  5

KRAJINSKA ARHITEKTURA                                     
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - KA

09-1-01 Izbrana poglavja iz teorije oblikovanja  Kučan Ana

10

09-1-02 Strateško planiranje in analiza politik  Golobič Mojca

10

LES IN BIOKOMPOZITI                                           
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - LBK

10-1-01

Les in lignocelulozni materiali za uporabo v gradbeništvu

 Humar Miha / Petrič Marko / Medved Sergej

10

10-1-02

Les, skorja in klima

 Čufar Katarina / Gričar Jožica / Kajfež-Bogataj Lučka

 5

10-1-03

Lesna biomasa kot vir dragocenih spojin

 Oven Primož / Poljanšek Ida / Likozar Blaž

 5

10-1-04

Mikoremediacija

 Pohleven Franc

 5

10-1-05

Razvoj in LCA analiza novega izdelka v lesni industriji

 Oblak Leon / Kitek Kuzman Manja

 5

10-1-06

Reologija in kinetika utrjevanja lepil za les

 Šernek Milan

 5

NANOZNANOSTI                                       
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - nanoznanosti

11-1-01

Biofizika membran in bioloških nanostruktur

 Kralj-Iglič Veronika / Iglič Aleš

 10

11-1-02

Koloidi

 Kogej Ksenija

 5

11-1-03

Mikro/nano tehnologije in strukture  

 Penič Samo  5

11-1-04

Nanotehnologije in bio-nano interakcije

Drobne Damjana / Kralj-Iglič Veronika / Kogej Ksenija / Kristl Julijana / Remškar Maja /Jemec Anita

 10

PREHRANA                                                      
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - prehrana

12-1-01

Molekularno biološke metode v prehrani in živilstvu

 Jamnik Polona / Smole Možina Sonja / Žel Jana / Klančnik Anja

 5

12-1-02

Klinična prehrana

 Benedik Evgen

 5

12-1-03

Prehrana

 Salobir Janez / Rogelj Irena / Fidler Mis Nataša

 10

 12-1-04

Prehrana prežvekovalcev in neprežvekovalcev

 Salobir Janez / Verbič Jože

 5

12-1-05

Prehranska biokemija

 Poklar Ulrih Nataša / Battelino Tadej

 10

12-1-06

Probiotiki

 Rogelj Irena

 5

TEHNIŠKI SISTEMI V BIOTEHNIKI                         
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - TSB

13-1-01

Bioprocesna tehnika

 Golobič Iztok

 5

13-1-02

Inoviranje proizvodov

 Žavbi Roman

 5

13-1-03

Kriteriji varnosti

 Jerman Boris

 5

13-1-04

Meritve v kmetijstvu

 Kutin Jože

 5

13-1-05

Procesi in mehanizacija

 Kos Leon

 10

13-1-06

Tehnični informacijski sistemi

 Kos Leon

 5

13-1-07

Tehnologije v proizvodnji in predelavi mesa

 Demšar Lea

 5

UPRAVLJANJE GOZDNIH EKOSISTEMOV           
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - UGE

14-1-01

Dendroekologija, rastne in strukturne značilnosti gozdnih sestojev

 Levanič Tomislav / Klopčič Matija

 5

14-1-02

Dendrologija in gozdni genski viri

 Brus Robert

 5

14-1-03

Fiziologija gozdnega drevja in interakcije v gozdnih tleh

 Kraigher Hojka

 5

14-1-04

Gozdna tehnika in gozdno delo

 Potočnik Igor / Krč Janez

 5

14-1-05

Metode ekološkega modeliranja

 Debeljak Marko

 5

14-1-06

Raziskave v gozdni fitocenologiji in gojenju gozdov

 Diaci Jurij / Rozman Andrej / Roženbergar Dušan

 10

14-1-07

Raziskave v gozdni mikologiji: pomen in uporaba gliv

 Jurc Dušan

 5

14-1-08

Raziskovalne metode  v ekologiji in upravljanju prostoživečih živali

 Jerina Klemen

 5

14-1-09

Upravljanje gozdnih ekosistemov

 Bončina Andrej / Jerina Klemen / Mikoš Matjaž / Ficko Andrej

 10

14-1-10

Varstvo gozdov

 Jurc Maja

 5

VARSTVO NARAVNE DEDIŠČINE                         
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - VND

15-1-01

Aplikativne metode pri varstvu naravne dediščine

 Nastran Mojca / Nagel Andrew Thomas

 10

15-1-02

Varovanje lokalnih elementov naravne dediščine v širšem evropskem kontekstu

 Kos Ivan

 5

ZNANOST O ŽIVALIH                           
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - znanost o živalih

16-1-01

Antrozoologija

 Zupan Šemrov Manja

 5

16-1-02

Izbrana poglavja iz reje živali

 Terčič Dušan

 5

16-1-03

Kvantitativna in statistična genetika

 Kovač Milena

 10

16-1-04

Ocenjavanje počutja živali

 Jordan Dušanka

 5

16-1-05

Proizvodni sistemi v reji živali

 Mojca Simčič

 10

ZNANOSTI O CELICI                             
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - znanosti o celici

17-1-01

Analiza bioloških signalov

 Kreft Marko / Belušič Gregor

 5

17-1-02

Dinamičnost celične arhitekture

 Štrus Jasna / Žnidaršič Nada / Erdani Kreft Mateja / Romih Rok / Miloš Vittori

 10

17-1-03

Korelativna mikroskopija

 Erdani Kreft Mateja

 5

17-1-04

Metode za študij živih celic

 Veranič Peter

 5

17-1-05

Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev - SOČASEN VPIS PREDMETA 17-2-02 NI MOŽEN!

 Kostanjšek Rok / Žnidaršič Nada / Kreft Marko

 5

17-1-06

Molekulska fiziologija

 Zorec Robert / Kreft Marko

 10

17-1-07

Toksini in biomembrane

Turk Tom / Sepčić Kristina / križaj Igor / Anderluh Gregor

 10

ŽIVILSTVO                                                          
pdf. učnih načrtov teoretičnih predmetov - živilstvo

18-1-01

Fizikalno-biokemijske metode

 Poklar Ulrih Nataša / Anderluh Gregor / Plavec Janez

 5

18-1-02

Kakovost in varnost živil

 Smole Možina Sonja / Abramovič Helena / Bertoncelj Jasna / Jeršek Barbka / Žel Jana

 10

18-1-03

Povezava senzoričnih in instrumentalnih metod

 Korošec Mojca / Košmerl Tatjana

 5

18-1-04

Sodobne tehnologije animalnih živil

 Demšar Lea / Žlender Božidar / Rogelj Irena

 5

18-1-05

Sodobne tehnologije rastlinskih živil

 Hribar Janez / Vidrih Rajko

 5

 

Individualno raziskovalni predmeti

AGRONOMIJA                                                            
pdf. učnih načrtov IR predmetov - agronomija

ŠIFRA NASLOV PREDMETA                                              NOSILEC / IZVAJALEC PREDMETA                                                                                                                          KT
 01-2-01 Raziskovalno delo v varstvu rastlin Trdan Stanislav  10    

AGROŽIVILSKA MIKROBIOLOGIJA                                 
pdf. učnih načrtov IR predmetov - AŽMB

02-2-01

Mikrobiološke metode v agroživilstvu

 Turk Martina / Zalar Polona / Gunde-Cimerman Nina / Mandić Mulec Ines / Smole Možina Sonja / Marinšek-Logar Romana / Klančnik Anja

 5

02-2-02

Sociomikrobiologija

 Mandić Mulec Ines / Kraigher Barbara / Gostinčar Cene

 10

BIOINFORMATIKA

pdf. učnih načrtov IR predmetov - bioinformatika

 03-2-01  Bioinformacijski algoritmi  Curk Tomaž / Zupan Blaž  5

BIOTEHNOLOGIJA                                                
pdf. učnih načrtov IR predmetov - biotehnologija

06-2-01

Imunološki poskusi in tehnike

 Narat Mojca

 5

06-2-02

Preučevanje bioloških procesov na ravni genoma, transkriptoma in proteoma

 Jamnik Polona / Jakše Jernej / Štajner Nataša

 5

LES IN BIOKOMPOZITI                                                        
pdf. učnih načrtov IR predmetov - LBK

10-2-01

Izbrane metode za karakterizacijo lesa in lignoceluloznih kompozitov

 Humar Miha

 5

ZNANOST O ŽIVALIH                                        
pdf. učnih načrtov IR predmetov - znanost o živalih

16-2-01

Kakovost proizvodov živalskega porekla

 Klopčič Marija

 5

ZNANOSTI O CELICI                                          
pdf. učnih načrtov IR predmetov - znanosti o celici

17-2-01

Elektrofiziološke meritve nanometrskih razsežnosti

 Zorec Robert / Kreft Marko / Chowdhury H. Helena /

 5

17-2-02

Mikroskopija in analiza slike bioloških vzorcev - projektno delo   - SOČASEN VPIS PREDMETA 17-1-05 NI MOŽEN!

 Kostanjšek Rok / Žnidaršič Nada / Kreft Marko

 10

17-2-03

Specialne tehnike v elektronski mikroskopiji

 Romih Rok

 5

17-2-04

Študij živih celic - praktično delo

 Veranič Peter

 10

ŽIVILSTVO                                                                       
pdf. učnih načrtov IR predmetov - živilstvo

18-2-01

Antioksidanti

Abramović Helena

 5